Spelregler

Ett viktigt verktyg för att vi ska kunna nå våra mål, är ha gemensamma spelregler tillsammans med alla vi samarbetar med. Det är viktigt att komma överens med våra leverantörer om hur vi arbetar för goda villkor i hela värdekedjan, men också att vi själva är överens om vad som gäller.

De här kraven styr vad våra leverantörer och samarbetspartners får göra. Vår uppförandekod tydliggör våra förväntningar på leverantörer. Policyn för partnerskap är en samling principer för de som ingår avtal med oss. 

De här policyerna styr hur vi ska utföra verksamhet och vårt uppdrag: