Långsiktigt arbete ger bättre arbetsvillkor i Sydafrika

Fortsatt arbete för bättre dialog mellan arbetstagare, fackförbund och producenter samt utvärdering av en telefonrapporteringstjänst där arbetstagare anonymt kan rapportera missförhållanden. Det är några exempel på vad Systembolaget och dess leverantörer arbetar med just nu för att förbättra arbetsförhållandena på vingårdar i Sydafrika.

Händer som plockar bland vindruvor på en löpande bandSystembolaget har sedan länge jobbat med att förbättra arbets- och levnadsförhållandena på vingårdar i Sydafrika. En rapport som Systembolaget gjorde 2016 hittar du här. Vad har hänt sedan dess?

En hel del, menar Hanna Helgesdotter, hållbarhetsansvarig Systembolaget.
– Vi ser förbättringar hos flera producenter. Det kan vara allt från reparation av arbetstagarnas bostäder till nya avloppssystem och mer hygieniska tvättutrymmen. Ett annat exempel är elektroniska tidssystem som gör det möjligt att följa upp att korrekt lön betalas ut.

Utöver löpande revisioner och utbildning, som är en del av Systembolagets långsiktiga arbete med att förbättra villkoren för arbetstagarna på de sydafrikanska vingårdarna, görs även uppföljningar av så kallade incidentrapporter. Under våren 2018 kom det in nio sådana rapporter om vingårdar i Sydafrika. Rapporterna talar om brister i boendeförhållanden, dålig skyddsutrustning vid hantering av kemikalier och begränsade möjligheter till fackligt engagemang.

– Vi tar alla incidentrapporter på allvar och hanterar dem enligt en särskild process som är lika för alla producenter. I första hand är det våra svenska dryckesleverantörer som för en dialog med sina berörda producenter och ser till att åtgärdsplaner skapas och följs, säger Hanna Helgesdotter.

ett land som Sydafrika, med hög arbetslöshet, vattenbrist och utbredd fattigdom, finns inga snabba eller enkla lösningar.

Två av de nio incidentrapporterna har avslutats eftersom de gällde producenter som inte ingår i Systembolagets leverantörskedja. Övriga incidenter utreds och följs upp antingen enligt en förutbestämd process för incidenthantering eller inom ramen för redan pågående revisionsprogram.

Får ni bara incidentrapporter som gäller Sydafrika?
– Nej, men under våren har de allra flesta incidentrapporter som kommit in rört just Sydafrika.

Hur reagerar de producenter som ni vill granska?
– Ibland finns stark vilja till förändring, ibland behöver vi tydligare förklara vilka krav vi ställer och vad revisionsprocessen innebär.

Vad gör ni om en producent vägrar ta emot besök?
– I det avtal vi har med våra leverantörer står tydligt att Systembolaget alltid har rätt att initiera revision i enlighet med vår uppförandekod. Skulle en producent inte tillåta att vi genomför revision kan vi ytterst häva våra inköpsavtal med den svenska leverantören.

Vad händer närmast?
– I ett land som Sydafrika, med stora ekonomiska utmaningar, hög arbetslöshet, vattenbrist och utbredd fattigdom, finns inga snabba eller enkla lösningar. Men vi fortsätter arbetet, även om det ibland tar tid att få till förändring, säger Hanna Helgesdotter.

– Utöver vårt ordinarie revisionsprogram, som just i Sydafrika omfattar cirka 70 producenter och vingårdar, jobbar vi vidare med att fördjupa dialogen mellan arbetstagare, fackförbund och producenter. Det sker bland annat inom ramen för vår samverkan med den internationella fackliga organisationen IUF, som hjälper oss att nå fler lokala fackföreningar, och genom utbildningsinsatser som riktar sig till fackförbund i Sydafrika. Vi fortsätter även utvärdera en pågående telefonrapporteringstjänst, som innebär att arbetstagare på vingårdar blir uppringda och får möjlighet att anonymt rapportera eventuella missförhållanden.

Varför slutar ni inte köpa vin som kommer från de producenter som inte sköter sig?
– Vårt mål är att förbättra arbets- och levnadsvillkoren. Därför tror vi inte att sluta köpa är rätt väg att gå, så länge vi ser en vilja till förbättring och en positiv utveckling.

 

Så arbetar vi för att främja bra arbetsförhållanden

Systembolaget ställer krav på att de drycker vi säljer ska vara framställda under goda arbetsvillkor. Det gör vi genom att våra leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod, som är framtagen av den ideella, globala organisationen amfori BSCI. Leverantörerna åtar sig att följa denna uppförandekod och säkerställa att den efterlevs i hela leverantörskedjan, såväl hos producent som på farmnivå.

Systembolaget genomför utbildningar och har dialog med alla leverantörer för att se till att uppförandekoden följs. Vi gör även besök och revisioner hos producenter med hjälp av oberoende 3:e partsrevisorer som utbildats av amfori BSCI.

Revisionsprogrammet syftar till ständiga förbättringar och till att leverantörerna och deras producenter gör hållbarhet till en del av sina respektive arbetssätt. Målet är att få till strukturella förändringar som gör att producenter och farmer i leverantörskedjan fortsätter att förbättra sina arbetssätt även efter revisionens slut, vilket leder till långsiktiga förbättringar för arbetstagarna.