Människa och samhälle

Fackligt samarbete för att stärka mänskliga rättigheter

Hur kan man göra det enklare för vingårdsarbetare att slå larm om brister i arbetsvillkoren och samtidigt se till att de rapporter som kommer in innehåller tillräckligt mycket information för att händelserna ska kunna utredas?

De frågorna har diskuterats flitigt sedan SPF Unionen (Systembolagets lokala fackklubb), Unionen, Systembolaget och den internationella fackliga organisationen IUF* under hösten 2017 inledde ett samarbete för att förbättra arbetsvillkoren i dryckesindustrin.

Idén var att ta hjälp av de lokala fackförbunden i respektive land för att främja mänskliga rättigheter. Senare samma år fanns ett förslag till hur det rent praktiskt ska gå till: ett rapporteringssystem.

Axel Kollberg, hållbarhetsansvarig på Systembolaget, berättar:

– Tidigare fanns det inte någon bra kanal för de lokala fackförbunden att använda när de vill rapportera brister och missförhållanden. Vi på Systembolaget är långt bort från arbetstagarna i leverantörskedjan, vilket är ett hinder i sig. När vi får rapporter innehåller de ibland för lite information för att saken ska kunna utredas, och eftersom vi inte har en kontaktväg till den som anmält är det svårt att komma vidare. Rapporteringssystemet gör det effektivare att följa upp och hantera potentiella missförhållanden i vår leverantörskedja.

Process när någon rapporterar ett missförhållande

Systemet gör att Systembolaget lättare kan få reda på risker och missförhållanden, en förutsättning för att sätta in åtgärder och arbeta för långsiktiga förbättringar. Hela idén bygger på vikten av dialog och en tydlig, transparent process för att rapportera problem.

Så här ser processen ut:

  1. Den lokala fackföreningen rapporterar misstanke om ett missförhållande.
  2. En lokal kontaktperson från IUF ser till att rapporten innehåller tid, producent, en beskrivning om risken/missförhållandet, eventuella bevis och stämmer av om incidenten rapporterats till ledningen i företaget och om inblandade är informerade om att rapporten har lämnats.
  3. Rapporten skickas till Systembolagets fackklubb SPF Unionen som tar ärendet vidare till Systembolaget. Har ingen från facket hört av sig inom fem arbetsdagar skickas rapporten direkt till Systembolaget.
  4. Systembolaget följer upp ärendet och ser till att vi har tillräckligt med information.
  5. Ärendet hanteras och åtgärdas. Alla parter ska involveras i åtgärdsplanen. Systembolaget måste rapportera tillbaka till IUF och Unionen.

Med en transparent process, tydliga kriterier för vad rapporten ska innehålla och flera inblandade parter skapas förtroende hos arbetarna och fler som vågar anmäla. Dialogen med de inblandade förbättras också.

– Förhoppningen är att få in fler rapporter om brister, så att vi kan använda vår köpkraft som påtryckningsmedel för att få till en förändring där det behövs, säger Axel Kollberg.

Sydafrika var först ut

Sydafrika blev första land att testa det nya rapporteringssystemet. För de lokala fackförbunden i Sydafrika är utmaningarna flera:

  • Arbetsgivarna är ofta negativt inställda till kontakt med fackförbunden
  • Bara 3-5 procent av arbetstagarna är organiserade av ett fackförbund.
  • Vi har fått information om att hundar, vakter och kameror de senaste åren har gjort det allt svårare att besöka farmerna och träffa arbetstagarna.

Enligt Robert Adrell, ordförande i SPF Unionen, togs förslaget till det nya rapporteringssystemet väl emot av de lokala fackförbunden.

– De flesta var hälsosamt skeptiska till en början och undrade vad de skulle ha för nytta av det här och varför vi kom dit. Vi var tydliga med att vi inte var där för att lösa deras problem, utan för att ge dem ett verktyg som är bra för branschen i stort.

Andreas Bengtsson, vice ordförande i SPF Unionen:

– Vi hade bra diskussioner, bland annat kring hur mycket information rapporterna ska innehålla. Det måste vara så mycket information att producenten kan utreda händelsen, men inte så mycket att arbetstagaren kan identifieras och bli utsatt för repressalier.

Axel Kollberg på Systembolaget igen:

– Fackförbund har en viktig roll i att stärka mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Vi hade aldrig fått tillgång till den här typen av dialog med de lokala fackförbunden i Sydafrika om vi inte hade gjort det tillsammans med IUF:s representant, Unionen och SPF Unionen. De fackliga representanterna ingav förtroende och öppnade upp dörrar för Systembolaget.

Hur har det gått?

Under 2018 och 2019 arrangerades utbildningar och informationsinsatser om rapporteringskanalen, både för fackförbund och producenter. Det hölls ett tiotal utbildningar på plats i Sydafrika.

Inom ramen för samarbetet identifierades också att sydafrikanska fackförbund har för dålig insyn i Systembolagets hållbarhetsarbete.

Därför implementerades en ändring i Systembolagets inköpsvillkor som kräver att fackförbund ska informeras innan en revision eller annan slags uppföljning ska ske samt att de ska godkänna åtgärdsplanerna efteråt. Detta kontrolleras genom underskrifter av fackförbunden.

2020 kom första rapporten från ett sydafrikanskt fackförbund. Rapporten rörde en fackanställd som blivit avskedad och trakasserier av fackanslutna arbetare. Genom samarbetet arbetade vi under 2020 för att lösa konflikten. Till exempel har ett samarbetsavtal upprättats mellan producenten och fackförbundet. Efter det har flera incidenter i Sydafrika rapporterats och hanterats.

– Det visar att samarbetet fungerar. Under 2021 utökade vi samarbetet med ytterligare lokala fackliga resurser. Det gjorde att vi kunde hålla fler utbildningar och stödja fackförbunden att rapportera om missförhållanden, säger Axel Kollberg.

– Vi har sett att inkomna incidenter har lett till påtagliga förbättringar i vardagen för arbetarna på vinfarmerna. Verklig dialog mellan arbetare och arbetsgivare har äntligen kommit igång, vilket bland annat givit bättre bostäder, säger Robert Adrell.

– Detta har i sin tur gjort att de lokala facken sett en ny möjlighet och öppning och lyckats organisera fler farmarbetare också på farmer som tidigare varit oorganiserade. Rapportsystemet är inte längre bara en skrivbordsprodukt, Systembolaget har visat att det sociala hållbarhetsarbetet och ansvarstagandet är på allvar för företaget. Intresset bland fackföreningarna i många andra länder har ökat starkt efter detta, avslutar han.

 

Fackförbundet FAWU håller möte på en vingård.

Utökat samarbete med fler länder

2020 ingick det finska alkoholmonopolet Alko i samarbetet tillsammans med fackförbundet PAM.

– Nästa steg är att lansera den här processen i fler länder. Vi har inlett en dialog med fackförbund i andra länder i Europa såsom Italien och Frankrike, men även i USA, Australien och flertalet karibiska länder, säger Axel Kollberg

– Vi ser att vi gör skillnad och ser en stor potential i att ta det framåt i andra länder. Det här samarbetet bygger tillit och förtroende och är relationsbyggande. Från början ville fackförbunden inte prata med Systembolaget och nu har vi ett bra och fungerande samarbete, säger Andreas Bengtsson

Under 2024 kommer flera utbildningar återupptas som varit uppskattade och givit effekt. Bland annat har de karibiska fackförbunden bjudits in till webinarier som lyfter risker kopplade till hälsa och säkerhet på sockerrörsodlingar. Det planeras även en fältresa till Sydafrika för att återuppta dialogen direkt med fackförbund och andra relevanta samarbetspartners om hur vi konkret kan stötta dem och samarbetet de emellan.

* IUF står får Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen.