Visselblåsarkanalen: Rapportera allvarliga misstankar

Via Systembolagets visselblåsarkanal kan du rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden av allmänt intresse.

God affärsetik och transparens, objektivitet och likabehandling av leverantörer är centralt för Systembolaget. För att vi framgångsrikt ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, ställs höga krav på att vi alltid agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Systembolaget har nolltolerans mot korruption, oegentligheter, lagöverträdelser, diskriminering och trakasserier. Därför kan du rapportera konkreta misstankar om korruption, lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden via vår visselblåsarkanal. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och avse händelser av allmänt intresse.

Arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan har enligt visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier.

Du kan vara anonym. Väljer du att vara anonym kan Systembolaget inte ta reda på vem du är.

Det här kan du rapportera

I Systembolagets visselblåsarkanal kan du rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden. Det kan handla om lagöverträdelser, oegentligheter eller händelser av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras. Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomisk brottslighet eller korruption, till exempel mutor, förskingring, bokföringsbrott, missbruk av position eller liknande.
  • Lagöverträdelser, till exempel av regler om miljöskydd, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, folkhälsa, dataskydd och konkurrens.
  • Allvarliga brister i säkerheten eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Det finns även möjlighet att rapportera externt till utsedda tillsynsmyndigheter. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Få svar på vanliga frågor om Systembolagets visselblåsarkanal

Så här rapporterar du

Rapportering sker via en extern leverantör, WhistleB. Använd länken nedan och fyll i formuläret.

När du har skickat in formuläret får du ett användarnamn och ett lösenord på skärmen. Skriv ner och spara användarnamn och lösenord – utan dem kan du inte följa din rapport eller kommunicera med Systembolaget i ditt ärende.

Inom sju dagar får du ett svar eller en följdfråga från Systembolaget. All kommunikation med Systembolaget med anledning av din rapport kommer att ske i visselblåsarkanalen.

Du kan också ringa och lämna din rapport via en automatisk telefonsvarstjänst:

Telefonnummer: 08-420 031 54

Ange kod: 3698

Du kan även begära att få rapportera vid ett möte. Registrera en rapport enligt instruktionerna ovan och ange ditt önskemål.

Gör en anmälan på Whistleblowing Centre

Tack för din hjälp!