Hållbarhet

Så arbetar vi med socialt ansvar

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på många håll, men tyvärr inte överallt. Med en uppförandekod ser vi till att våra leverantörer aktivt jobbar med sociala arbetsvillkor.

Vi ställer krav med uppförandekod

På Systembolaget vill vi att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha goda arbetsvillkor. Därför måste våra leverantörer godkänna och följa en uppförandekod som innefattar rätten att ansluta sig fackligt, lön som faktiskt går att leva på, anständiga arbetstimmar och en säker arbetsmiljö.

Vår uppförandekod följer amfori:s Code of Conduct. amfori är en global organisation som arbetar för socialt ansvar genom rättvis handel inom en rad branscher, och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt.

Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för hållbart företagande och tillbörlig aktsamhet, ILO:s konvention om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivetoch andra styrande konventioner för allas mänskliga rättigheter. Systembolaget gick med i amfori redan 2011 och de andra nordiska alkoholmonopolen har antagit samma uppförandekod som vi.

Uppförandekoden ställer krav inom 13 områden

Koden består av 13 principer som bygger på en globalt accepterad standard för att upprätthålla goda arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter.

 • Rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
 • Ingen förekomst av diskriminering, våld eller trakasserier
 • Socialt hanteringssystem och kaskadeffekt
 • Anständiga arbetstider
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Ingen förekomst av slaveri, tvångsarbete eller människohandel
 • Miljöskydd i odling och produktion
 • Ingen förekomst av barnarbete
 • Rättvis lön
 • Ingen förekomst av otrygga anställningsförhållanden
 • Särskilt skydd för unga arbetare
 • Etiskt affärsbeteende
 • Arbetstagarnas medbestämmanderätt och skydd

Uppförandekoden är del av våra allmänna inköpsvillkor och ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan. Våra leverantörer är importföretagen. Det är dem vi har avtal med. De ska se till att deras underleverantörer, producenterna och producenternas underleverantörer, också följer vår uppförandekod.

Ladda ned amfori BSCI Code of Conduct på engelska. (pdf)

100 % av producenterna

i vårt fasta sortiment har antagit uppförandekodens principer.

Genom att systematiskt identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker i leverantörskedjan jobbar Systembolaget, genom olika insatser och stöttning, mot att säkerställa att uppförandekodens principer efterlevs. Skulle en producent eller annan underleverantör inte leva upp till uppförandekoden så vidtar vi åtgärder – oavsett var i leverantörskedjan bristen finns.

Så arbetar vi med risker i leverantörskedjan

Utmaning: Komplex leverantörskedja

Systembolaget erbjuder tusentals drycker från hundratals leverantörer som ofta också har underleverantörer. Det innebär att vår leverantörskedja ofta är komplex.

Vi har nämligen cirka 900 leverantörer, som har tusentals producenter, som i sin tur köper druvor, spannmål och andra råvaror från tiotusentals odlare som finns över hela världen.

Bara det faktum att flera företag är inblandade – Systembolaget, leverantören, producenten, potentiellt flera kooperativ med många odlare – gör det väldigt komplext. Störst risk för missförhållanden finns oftast längst bort i kedjan, på odlingarna. Det gör det ännu svårare att komma åt problemet.

Process i sex steg för att nå alla delar av kedjan

Vårt arbete baseras på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.. För att systematisera hur vi upptäcker, utvärderar, hanterar och följer upp riskerna i leverantörskedjan utgår vi från OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet. Riktlinjerna delas upp i sex steg som ingår i våra arbetsprocesser:

1. Integrera risk i styrsystem och policyer

Systembolagets uppförandekod, våra inköpsvillkor och vårt ramverk för hållbara inköp sätter en miniminivå gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

2. Spåra och identifiera risker

Vi samlar systematiskt in data från leverantörer, producenter och odlare. Informationen kartlägger råvarans ursprung, eventuella certifieringar och hur alla företag i leverantörskedjan arbetar med framträdande risker kopplade till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppgifterna ligger till grund för en riskbedömning. Drycker med störst risk prioriteras för förebyggande och uppföljande åtgärder.

3. Förebygga

I det förebyggande arbetet ingår utbildningar, besök hos producenter, revisioner, kartläggning och fördjupande analyser av risker samt åtgärdsplaner.

4. Följa utvecklingen

Effekten av vårt arbete mäts och följs upp över tid så att vi vet huruvida vi driver positiv förändring.

5. Kommunicera

Vi delar bland annat kunskap med olika intressenter över vilka risker vi identifierar. Vi berättar om faktiska och potentiella brister, hur vi tar oss an de och vilka framsteg vi når.

6. Stöd och samarbete

Systembolaget samarbetar med leverantörer och producenter vid avsteg från kraven vi ställer.

Fram till januari 2023 har vi kartlagt 1 286 producenter och
1 520 odlare i 71 länder.

Human rights due diligence (HRDD)

HRDD är en internationellt etablerad process för att identifiera, hantera och redovisa företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsledet kopplat till verksamheten. HRDD-arbetet fokuserar på helheten av ett företags arbete. 

Läs HRDD-rapporten från 2021 om Systembolaget