Så jobbar vi med goda arbetsvillkor

Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. Såhär jobbar vi för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan generellt och för att skapa bättre förhållanden där det finns brister.

Vi vill att alla som arbetar i vår leverantörskedja ska ha schyssta villkor. Det är vi inte ensamma om. Allt fler konsumenter vill veta hur den dryck de köper har producerats, och 2017 bestämde vår ägare staten att miljö och sociala frågor ska väga lika tungt som kvalitet när vi köper in dryck. Det tycker vi är bra.

Systembolaget erbjuder cirka 18 000 drycker från 800 leverantörer som i sin tur har underleverantörer. Många människor i 100 olika länder är inblandade i leverantörskedjan innan drycken kommer till oss. Farmer där råvaror odlas, producenter som gör själva drycken och de importföretag som är våra leverantörer bildar tillsammans en komplex kedja. 

Systembolaget ställer krav/ Vår uppförandekod

Uppförandekoden är framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Det är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och andra internationella organs konventioner om mänskliga rättigheter. De andra nordiska alkoholmonopolen använder samma uppförandekod som vi.

Uppförandekoden ställer krav inom 11 områden

 • Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling
 • Ingen diskriminering
 • Ersättning
 • Arbetstid
 • Hälsa och säkerhet
 • Inget barnarbete
 • Skydd för unga arbetare
 • Anställningstrygghet
 • Inget tvångsarbete
 • Miljöskydd
 • Affärsetik

Uppförandekoden ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan när det gäller goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. För Systembolaget innebär det att alla företag som levererar dryck till oss måste följa våruppförandekod. Våra närmaste leverantörer är importföretagen. Det är dem vi har avtal med. De ska se till att deras underleverantörer, till exempel producenterna och producenternas underleverantörer, också följer vår uppförandekod.

Om en producent eller annan underleverantör inte lever upp till uppförandekoden vidtar Systembolaget  åtgärder oavsett var i leverantörskedjan bristen finns.

Hållbarhetsarbete är ett långsiktigt arbete som bygger på att steg för steg skapa bättre förhållanden där brister finns.

Riskbedömning avgör var vi gör mest nytta

I arbetet för goda arbetsvillkor fokuserar vi på tre saker.

 1. Proaktivt föra dialog och utbilda de olika aktörerna i vår leverantörskedja.
 2. Följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod där risken för brister är som störst.
 3. Agera när vi får reda på att koden inte följs.

För att veta var riskerna är som störst gör vi olika typer av analyser. Grundidén är: Där vi har störst försäljningsvolym har vi också störst möjlighet att påverka. Därför fokuserar vi uppföljningarna till vårt ordinarie sortiment, som står för 96 procent av vår totala försäljningsvolym.

Andra viktiga parametrar i riskbedömningen är vilka produkter som kommer från riskländer, det vill säga länder där risken för brott mot mänskliga rättigheter är stor.

I den bedömningen använder vi oss av en modell som riskanalysföretaget Verisk Maplecraft har tagit fram och som använder sig av ett tjugotal parametrar för att bedöma risk inom respektive land. För att ytterligare förstärka riskanalysen använder vi oss även av FN:s vägledande principer för Human rights due diligence för att särskilt titta på risken för brott mot mänskliga rättigheter inom vår bransch. Dessa båda verktyg tillsammans skapar en bild av vilka risker som finns i vår leverantörskedja.

Riskbedömningen ligger till grund för vilka insatser vi gör i de olika delarna av leverantörskedjan.

Vi arbetar i hela leverantörskedjan

Eftersom verkligheten ser olika ut för olika parter i leverantörskedjan arbetar vi på olika sätt beroende på vem vi vänder oss till: leverantör, producent eller farm.

Leverantörer

Samverkan med leverantörerna är viktigt för att nå hela vägen ut i leverantörskedjan. Därför ställer vi inte bara krav utan för en dialog och hjälper till att utbilda.

 1. Utbildning. En viktig del i hållbarhetsarbetet för Systembolaget är att höja kunskapen hos våra leverantörer gällande de här frågorna. Alla leverantörer måste därför göra våra utbildningar om goda arbetsvillkor och om branschens klimatpåverkan.
 2. Nulägesanalys. Alla leverantörer som har drycker i vårt ordinarie sortiment är med i vår nulägesanalys, som är ett slags bedömning av leverantörens hållbarhetsmognad. I enkäter och möten får leverantörerna svara på frågor om huruvida de har en utsedd hållbarhetsansvarig, om de gör en egen riskbedömning av sina produkter, hur de arbetar med hållbarhet i vardagen och vad de tycker är svårt. Samtidigt får vi feedback på våra processer och arbetssätt. Genom analysen får vi en bra bild både av vad vi själva kan förbättra och av hur vi kan hjälpa leverantörerna med rådgivning, utbildning, mallar och verktyg i det fortsatta hållbarhetsarbetet.
 3. Leverantörsträffar. Vi ordnar regelbundet träffar med leverantörerna i syfte att inspirera, utbilda och utbyta erfarenheter.
 4. Riskbedömning av produkter. Varje år gör vi en riskbedömning av de produkter som bedöms ha särskild risk. Leverantören ska då skicka in information som visar var produkterna är producerade och hur respektive producent efterlever vår uppförandekod ända ned till farmnivå. Vi vill även ha in dokumentation över eventuella hållbarhets- eller kvalitetscertifieringar. Utifrån de uppgifter vi får in gör vi en bedömning av varje producents hållbarhetsmognad. Låg mognad innebär att en oberoende granskning, en revision, planeras in.

Producenter

Som stor internationell köpare har Systembolaget en viktig roll i att – tillsammans med leverantörerna – driva arbete för hållbarhet och mänskliga rättigheter även på producentnivå.

Tillsammans gör vi bland annat:

 1. Producentbesök. Varje år gör vi i genomsnitt cirka 80 producentbesök. Det är ett bra tillfälle att både berätta mer om vår uppförandekod och själva få veta mer om producenternas förutsättningar, hur de redan jobbar och vilka utmaningar de har. Vid behov kan vi initiera en oberoende granskning.
 2. Revisioner. Kraven i uppförandekoden följs upp genom oberoende granskningar, så kallade revisioner, på plats hos producenter och farmer. Målet med revisionerna och med hållbarhetsarbetet i stort är att steg för steg skapa bättre förhållanden där det finns brister. Vi vill få till strukturella förändringar som gör att producenter och farmer fortsätter att förbättra sina arbetssätt även efter revisionens* slut. 
 3. Utbildningar. Tillsammans med andra aktörer och lokala såväl som internationella organisationer utvecklar och erbjuder vi utbildningstillfällen på plats för producenter och farmer i leverantörskedjan. Utbildningarna kan till exempel handla om våra krav när det gäller goda arbetsvillkor och vilka risker som finns när det gäller migrant- och tvångsarbete.

Farmer

Risken för bristande arbetsvillkor är ofta som störst på farmerna. Där produceras de vindruvor eller andra råvaror som producenterna sedan köper och gör dryck av. Producenterna har en viktig roll i att inkludera farmerna i arbetet med goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Även på farmnivå stärker Systembolaget upp arbetet genom:

 1. Utbildningar erbjuds även för farmer. Ofta är det här utbildningen bäst behövs.
 2. Revisioner. Även farmer inkluderas i våra tredjepartsrevisioner, eftersom vi där ser att riskerna för bristande arbetsvillkor är som störst

Samverkan

Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan är ett stort och komplext område som vi inte kan driva helt på egen hand. Det bästa sättet att få hävstångseffekt och nå förändring är om flera olika aktörer på olika nivåer samverkar. Nedan beskriver vi kort några av dessa aktörer.

amfori BSCI
- en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt. Systembolaget är medlem sedan 2012.
De övriga nordiska alkoholmonopolen – Norge, Finland, Island och Färöarna
Sprit & Vinleverantörsföreningen – en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker.
Sveriges Bryggerier – den svenska bryggerinäringens branschorganisation
IUF – en internationell facklig organisation som bland annat arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i alkoholindustrin. Facklig organisation är avgörande för att stärka mänskliga rättigheter i leverantörskedjor och genom samverkan med IUF når Systembolaget fler lokala fackföreningar i världen.
Stronger together – ett initiativ som arbetar för att förebygga modernt slaveri i företags leverantörskedjor
Andra lokala hållbarhetsinitiativ - till exempel chilenska Wines of Chile och sydafrikanska WIETA (The Wine and Agricultural Ethical Trading Association), för att få större lokal genomslagskraft i de olika regionerna
Global deal – ett initiativ för ökad social dialog mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar i syfte att förbättra anställningsvillkoren och öka produktiviteten i globala leverantörskedjor.


*Här kan du läsa mer om hur revisioner går till.