Alkohol påverkar ditt immunförsvar

De flesta vet att alkohol är skadligt för kroppen, men visste du att det i infektionstider kan vara extra riskabelt att använda alkohol? Alkohol försämrar immunförsvarets förmåga att bekämpa bakterier och virus vilket kan göra dig mer mottaglig för exempelvis covid-19, långvariga förkylningar, lunginflammation, andningsbesvärssyndrom och tuberkulos.

Forskning visar att alkoholanvändning påverkar kroppen redan från första droppen. Konsumtionen behöver inte vara hög eller kronisk för att få negativa hälsokonsekvenser, utan ett enstaka tillfälle av berusningsdrickande kan märkbart dämpa immunförsvaret. Bland annat kan alkohol påverka tarmbarriären så att fler bakterier passerar i blodet. Förutom ökad risk att bli sjuk när immunförsvaret är försvagat kan alkohol även bidra till försämrad sömn, något som också kan bidra till nedsatt motståndskraft.

Till skillnad från många läkemedel som endast har en lokal påverkan så påverkar alkohol hela kroppen. Och detta oavsett mängd, även om negativa hälsokonsekvenser blir tydliga först vid en högre konsumtion.

Alkohol påverkar kroppen negativt på många sätt och ökar risken för allvarliga sjukdomar. Den kan ha inverkan på diagnoser inom allt från hjärt- och kärlsjukdomar, epilepsi, diabetes, infektioner och cancer, till fosterskador, beroendesjukdom, kognitiva störningar, demens och depression.

Några vanliga diagnoser där alkohol kan ha betydelse

Lunginflammation

Personer med alkoholdiagnos löper större risk att drabbas av lunginflammation, men även konsumtion vid riskbruksgränser ger en lätt förhöjd risk.

Läs mer

Cancer

Alkohol är, efter rökning, den näst största påverkbara riskfaktorn för cancer enligt de beräkningar WHO gör i Global Burden of Disease. Det är framför allt hög alkoholkonsumtion, över rekommenderade gränser, som är särskilt riskabel, även om det inte finns någon nedre riskfri gräns för konsumtionen.

Läs mer

Leversjukdomar

Förutom levercancer, kan alkohol huvudsakligen orsaka tre leversjukdomar; fettlever, hepatit och skrumplever.

Läs mer

Mage och tarmsjukdomar

Tarmarna och magsäcken är känsliga organ, även om de tar hand om allt vi stoppar i oss ett helt liv. Alkohol kan irritera och skada slemhinnorna.

Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kronisk högkonsumtion av alkohol ger en klart ökad risk för kranskärlssjukdom, hjärtmuskelsjukdomar, förmaksflimmer, alla typer av stroke och högt blodtryck. Även en oregelbunden högkonsumtion, måttlig eller lätt konsumtion ger riskökning för hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer

Diabetes

Vid en hög alkoholkonsumtion, särskilt vid berusningsdrickande ses en ökad risk för insjuknande i diabetes samt för sjukdomsutveckling. Diabetiker bör vara försiktiga med alkohol, särskilt om de tar insulin. Ta gärna upp frågan med vården.

Läs mer