Om personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i rekryteringssammanhang

Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473, med postadress, 103 84 STOCKHOLM samt IQ-initiativet AB, org.nr556680-9892, med postadress, BOX 6341, 102 35 STOCKHOLM, (”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen i den här policyn är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter vid rekryteringsprocessen.

I följande tabell förtydligas vilka personuppgifter som behandlas, för vilket ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, kategorier av mottagare samt lagringstid.

Ändamål Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Kategorier av mottagare
Rekrytering Namn, födelsedatum, adress, e-post och telefonnummer samt allt övrigt som förekommer i de handlingar du tillhandahåller oss (CV, personligt brev etc.) Systembolagets berättigade intresse att rekrytera personal till verksamheten (Artikel 6 (1)(f) GDPR) Personuppgiftsbiträde, leverantör av rekryteringsverktyget.
Information sparas tills rekryteringsprocessen är avslutad, sedan sparas informationen i två (2) år
Ändamål Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Kategorier av mottagare
Referens-tagning vid rekrytering Är du referent behandlar vi dina kontaktuppgifter och IP-adress. Är du kandidat behandlar vi omdömen om dig relaterade till förmåga och tidigare prestationer inom arbetslivet. Systembolagets berättigade intresse att rekrytera personal till verksamheten (Artikel 6 (1)(f) GDPR) Personuppgiftsbiträde, leverantör av referenstagningssystem.
Information sparas i åtta (8) månader.
Ändamål Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Kategorier av mottagare
Förbättring av rekryterings-processen Om du är respondent på en enkät behandlar vi dina kontaktuppgifter, dina svar i enkäten samt tidsstämpel för när du svarade på enkäten. Systembolagets berättigade intresse att förbättra rekryteringsprocessen (Artikel 6 (1)(f) GDPR) Personuppgiftsbiträde, leverantör av enkätsystem.
Information sparas i två (2) månader innan den anonymiseras.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Om en överföring av dina personuppgifter sker till ett tredjeland säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits i enlighet med EU-kommissionens standardklausuler som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Önskar du få ytterligare information om överföringar av dina personuppgifter till tredje land eller de skyddsåtgärder som vidtas kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@systembolaget.se.

Dina rättigheter

Du har i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan följer information om vilka rättigheter du har. Om du vill läsa mer om dina rättigheter kan du göra det hos IMY.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Den informationen ges ut som ett registerutdrag och innehåller en sammanställning av de personuppgifter vi behandlar om dig, samt hur behandlingen sker.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det kan du göra om den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig. Du har också möjlighet att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter i vissa situationer. Det kan exempelvis vara om vi behandlar dina personuppgifter trots att det inte längre är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Rätt till invändning mot eller begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling när den lagliga grunden är berättigat intresse. Om du gör en sådan invändning kommer vi att göra en ny intresseavvägning, om ditt intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse kommer vi att upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 - 503 300 00 eller per e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se


Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av oss den 4 mars 2024.