Om personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du börjar prenumerera på våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev, deltar i olika sammanhang såsom vid events och seminarium eller skapar ett användarkonto på vår hemsida.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas med stöd av att det är nödvändigt för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Det allmänna intresset består i att kunna lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker i enlighet med tillkännagivande (2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten (”avtalet med staten”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att förmedla alkoholens skadeverkningar och nyttan med Systembolaget och därigenom fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt avtalet med staten.

Dina personuppgifter såsom för- och efternamn samt e-post som du lämnar till oss i samband med att du börjar prenumerera på våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev behandlas för ändamålen att kunna göra utskick av information, pressmeddelanden, nyhetsbrev och SMS samt bjuda in till events och seminarium.

Demografisk data (t.ex. födelseår, ort och yrke) som du frivilligt lämnar till oss i samband med att du registrerar dig för våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev, eller bjuds in till events och seminarium behandlas för ändamålen att kunna rikta våra utskick till valda målgrupper och samla statistik.

Din e-postadress som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto på vår hemsida behandlas för ändamålen att kunna skicka ut formulär och enkätundersökningar och ta fram information och underlag för våra utskick.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter. Däremot, om du inte lämnar din e-postadress kan du inte prenumerera på våra nyhetsbrev eller pressmeddelanden.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Våra leverantörer som tillhandahåller våra verktyg för olika utskick har åtkomst till dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter i våra leverantörers utskickslistor. Våra leverantörer behandlar på så sätt personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Vi kan komma att lämna ut din e-postadress om du lämnar till oss i samband med att du skapar ditt användarkonto på vår hemsida till våra samarbetspartners som hjälper oss att genomföra våra undersökningar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till tredjeland.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi bevarar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna samlades in för.

Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet eller våra pressmeddelanden via en länk längst ned i det e-postmeddelande du får av oss. Dina personuppgifter raderas när du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev eller våra pressmeddelanden.

Dina svar som du lämnar till oss när du fyller i våra formulär eller deltar i en av våra enkätundersökningar är i regel anonyma och vi kan inte identifiera dig som person. Vi raderar enkäter och mottagargrupper efter fem (5) år från genomförd enkätundersökning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 - 503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Systembolaget AB den 22 mars 2018.