Hur vi hanterar dina personuppgifter när du deltar i tester

Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473, med postadress, 103 84 STOCKHOLM samt är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen i den här policyn är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter när du aktivt valt att delta i våra tester.

I följande tabell förtydligas vilka personuppgifter som behandlas, för vilket ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, kategorier av mottagare samt lagringstid.

Ändamål Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Kategorier av mottagare
Samla insikter för att förbättra vår webbsida Kontaktinformation, IP-adress för att veta i vilket land du befinner dig i samt dina svar. Endast om du gett ditt uttryckliga medgivande sparar vi digitala anteckningar och/eller inspelade intervjuer med dig. Samtycke Leverantör som genomför test åt oss (personuppgiftsbiträde).
Information sparas tills du drar tillbaka ditt samtycke eller högst tills projektet för testerna är över, vilket normalt sett är efter en till två månader. IP-adressen raderas efter 24 h vid användning av webbenkäter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Om en överföring av dina personuppgifter sker till ett tredjeland säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits i enlighet med EU-kommissionens standardklausuler som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Önskar du få ytterligare information om överföringar av dina personuppgifter till tredje land eller de skyddsåtgärder som vidtas kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@systembolaget.se.

Dina rättigheter

Du har i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan följer information om vilka rättigheter du har. Om du vill läsa mer om dina rättigheter kan du göra det hos IMY.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Den informationen ges ut som ett registerutdrag och innehåller en sammanställning av de personuppgifter vi behandlar om dig, samt hur behandlingen sker. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det kan du göra om den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig. Du har också möjlighet att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter i vissa situationer. Det kan exempelvis vara om vi behandlar dina personuppgifter trots att det inte längre är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Rätt till invändning mot eller begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling när den lagliga grunden är berättigat intresse. Om du gör en sådan invändning kommer vi att göra en ny intresseavvägning, om ditt intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse kommer vi att upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke

Ditt samtycke är frivilligt och du har rätt att när som helst dra tillbaka det. Det kan du göra under intervjun genom att meddela intervjuaren (vid videointervjuer), eller efter intervjun genom att maila dataskyddsombud@systembolaget.se, berätta vilket test du var med i och att du vill dra tillbaka ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 - 503 300 00 eller per e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.