Systembolagets kunskapspris

Kunskapspriset inom alkoholforskning består av 100 000 kronor och delas ut för fjärde gången i maj 2020. Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté. Nomineringsperioden pågår den 15 december 2019-15 februari 2020.

Om kunskapspriset

Systembolagets kunskapspris instiftades för att uppmärksamma forskare som har bidragit till ökad kunskap inom alkoholforskningsfältet och på ett föredömligt sätt fört vidare kunskapen i samhället.

Med priset vill Systembolaget uppmuntra forskare att kommunicera resultatet av sin forskning till professionen och allmänheten, för att på så sätt stärka det förebyggande arbetet och till att alkoholens skadeverkningar blir en fråga som fortsatt diskuteras i samhället.

Kriterier för Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället.

 • Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.
 • Forskaren/forskarna ska ha bidragit med betydande insats för alkoholforskningen.
 • Forskningen ska ha bidragit eller kan bidra till att alkoholskadorna för individer, grupper och samhället minskar.
 • Forskaren/forskarna ska på ett framstående sätt ha kommunicerat forskningen till samhället.

Nominera till Kunskapspriset 

 • Nomineringen är nu stängd. Nominering till 2021 kommer öppna i slutet av 2020
 • Vem som helst kan nominera
 • Det går att göra fler nomineringar
 • Du kan nominera dig själv eller andra
 • Ange vem du vill nominera, varför och bifoga CV samt publikationslista

Priskommittén utser vinnaren

En priskommitté utser vinnaren bland alla nominerade. Priskommittén består av:

 • Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet (sammankallande)
 • Kent Nilsson, professor, Uppsala universitet
 • Anette Skårner, docent, Göteborgs universitet
 • Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet

Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.

Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att stipendiet delas ut. Priskommitténs beslut kan inte överklagas.

Frågor?

Vänligen kontakta Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, alkoholforskning@systembolaget.se

Tidigare mottagare av Systembolagets kunskapspris

2019 års pristagare: Peter Allebeck 

Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.  Han är också överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting. Sedan 2014 är han även deltidsanställd som huvudsekreterare på forskningsrådet FORTE. 

Juryns motivering

Systembolagets kunskapspris 2019 går till professor Peter Allebeck för att han gjort betydande insatser inom alkoholforskningen och har bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna samt för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället.

Sedan han disputerade på 1980-talet har han bedrivit systematisk epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig forskning med tonvikt på alkohol, men också andra droger. Peter Allebecks vetenskapliga gärning präglas av ett starkt engagemang i samhällsdebatten, inte minst kring alkoholens risker och konsekvenser och vikten av förebyggande insatser för att främja en god folkhälsa.

2018 års pristagare: Sven Andréasson

Sven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och chef för ”Mottagningen för alkohol och hälsa”, den så kallade Riddargatan 1. Riddargatan 1 är en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem. Mottagningen fokuserar framförallt på förebyggande insatser och att minska stigmat kring alkoholberoende.

Juryns motivering

Systembolagets kunskapspris 2018 går till professor Sven Andréasson för att han framgångsrikt har gjort betydande insatser inom alkoholforskningen, har bidragit med vetenskapligt underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna och för att han på ett framstående sätt har kommunicerat sin forskning till samhället. Karakteristiskt för Sven Andréassons mångåriga arbete inom alkoholfältet är att hans forskning alltid haft en hög grad av nyttogörande, det vill säga det finns en närhet och direkt överförbarhet från forskning till praktik, och vice versa.

2017 års pristagare: Thor Norström

Thor Norström är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Han har under många år studerat alkoholkonsumtionens effekter på samhällsnivå. Han har också publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och i sin forskning har han bland annat undersökt den socioekonomiska fördelningen av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem.

Ur motiveringen

”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning, har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”  

2016 års pristagare: Mats Berglund

Professor emeritus Mats Berglund har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans forskning har bland annat rört prevention, behandling, hur närstående påverkas samt risker för hälsan.

Ur motiveringen

”Professor emeritus Mats Berglund tilldelas Systembolagets kunskapspris 2016 för att han, genom sin omfattande, breda och nydanande bidrag till alkoholforskningen, påtagligt ökat medvetandet och kunskaperna om alkoholkonsumtionens risker, problembilder och förlopp för hälsa och social funktion både i kliniskt arbete och i samhället."

En vuxen och ett barn går under ett paraply i regnet

Drabbade berättar

Olivia och Agneta levde med en alkoholist. Gustaf blev nedslagen på stan. Här finns berättelser från alkoholens baksida.

Läs deras historia