Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Från och med 2017 delas 10 miljoner kronor ut per år. Såväl etablerade som juniora forskare välkomnas.

Alkoholforskningsrådet, som är fristående från Systembolaget, består av elva ledamöter. Sju av dessa är välrenommerade experter och forskare inom alkoholforskningsområdet och fyra är företrädare för allmänna samhällsintressen. I rådet finns det representation av expertis från övriga Norden. Maria Renström är ordförande. Hon har tidigare varit ämnesråd vid Socialdepartementet.

Maria Renström, ordförande i Systembolagets Alkoholforskningsråd

Ansök om medel för forskning

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. Av ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället.

Ansökningsperioden är 15 maj till 15 september. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaforskning) ansvarar för administrationen. Ansökningar lämnas via ansökningssystemet här. 

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

Systembolaget har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker (över 3,5 volymprocent) i detaljhandelsledet. Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av vinstmaximering.

I Systembolagets uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker. Det är därför angeläget att forskare dels undersöker hur den som dricker alkohol påverkas, dels hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten, bland annat genom fosterskador, våldsrelaterade skador, olyckor i trafiken och stora samhällskostnader.

Stöd till alkoholspecifik forskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.

Rådet finansierar projekt med upp till 500 000 kronor per år som ansökan avser. Medel medges för ett eller två år och utbetalas ett år i taget. Anslagen fördelas vanligen på ett 30-tal olika projekt, som berör en rad olika frågeställningar. Här kan du se vilka projekt som fått stöd 2019.

Flera projekt med fokus på internetbaserade behandlingsmetoder.

Forskningskommunikation

Den forskning som Systembolagets Alkoholforskningsråd finansierar, och även annan forskning inom alkoholområdet, kommuniceras bland annat vid en årlig alkoholforskningskonferens och nationella och regionala forskningskonferenser som Systembolaget arrangerar i samverkan med andra aktörer.

Varje projekt sammanfattas populärvetenskapligt och denna information, liksom rapporter från avslutade projekt, sprids på olika sätt för att kunskapen ska komma till användning. 

I projektkatalogen kan du läsa alla populärvetenskapliga sammanfattningar. Du kan beställa projektkatalogen här eller ladda ner Projektkatalog 2019 här.

Bedömnings- och beslutsprocess

Forskningsanslagen söks i konkurrens och bedömningen görs genom sakkunnig granskning. Vid behov anlitas externa granskare.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar och prioriterar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans, följande forskningsinriktning:

1. Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig alkoholforskning.

2. Klinisk/patientnära forskning.

3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

Sökande ska vara disputerad.

Alkoholforskningsrådets sammansättning

Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning. Ledamöterna utses för tre år i taget.

Allmänrepresentanter

Maria Renström, ordförande, tidigare ämnesråd vid socialdepartementet.

Gunborg Brännström
Tidigare projektchef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Nina Karlsson
EHYT

Björn Lundkvist 
Tankesmedjan Futurion

Kaisa Snidare
Länsstyrelsen, enheten för social utveckling

Filippa Myrbäck
Sveriges Kommuner och Regioner, avd. för vård och omsorg

Vetenskapliga ledamöter

Mia Ericson, vice ordförande
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Joar Guterstam
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Nitya Jayaram-Lindström
Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Tomas Hemmingsson
Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Annika Thorsell
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Tobias Elgán
STAD, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Christoffer Tigerstedt
Enheten för alkohol, droger och beroenden, avdelningen för folkhälsolösningar Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland

Thomas Karlsson
Personlig ersättare Christoffer Tigerstedt
Enheten för alkohol, droger och beroenden, avdelningen för folkhälsolösningar Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland

Anders Hammarberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet

Christina Nehlin Gordh
Institutionen för neurovetenskap, psykiatri vid Uppsala Universitet

Ingeborg Lund
Avdeling for rusmidlar og tobakk, Folhelseinstituttet, Norge

Geir Scott Brunborg
Personlig ersättare Ingeborg Lund, Avdeling for rusmidlar og tobakk, Folhelseinstituttet, Norge

Svensk skärgårdsö. Vita hus med röda tak.

Hur mycket dricker vi i Sverige?

I Sverige drack vi motsvarande 91 flaskor vin eller 342 starköl per person under 2018. Läs mer om vår alkoholkonsumtion.

Så dricker vi i Sverige