Alkoholens kostnader

103 miljarder. Så mycket beräknas alkoholen kosta samhället. En ofattbart stor summa. Det viktigaste är däremot inte summan utan det som gömmer sig bakom: barnen som känner sig otrygga hemma på grund av föräldrar som dricker för mycket, de som utsätts för våld där alkohol har varit inblandat och de som dör i förtid på grund av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.

Ramboll* har i en studie tittat på hur mycket alkoholen kostade samhället 2017. Man har även tittat och räknat på de nyttor som alkohol för med sig. Här får du veta vad alkoholen kostar och vad som ligger bakom siffrorna.

Vård och behandling

Grafisk bild med vård- och behandlingskostnader (15 miljarder kronor)

Antalet alkoholrelaterade vårdtillfällen 2017 uppgick till 660 000. Kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder vilket motsvarar lönekostnaden för cirka 14 500 sjuksköterskor. Förutom detta så kostar alkoholen också stora summor för socialtjänsten, exempelvis insatser för missbruksvård, handläggning av ekonomiskt bistånd och åtgärder riktade för barn och ungdomar.

Produktionsbortfall

Grafisk bild med produktionsbortfallskostnader (35 miljarder kronor)

Varje år går samhället miste om mycket effektiv arbetstid på grund av alkohol. Kollegor som kommer bakfulla till jobbet och inte klarar av att prestera, medarbetare som sjukskriver sig på grund av sitt drickande och i de allvarligaste fallen medarbetare eller kollegor som dör i alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.

Till exempel försvinner 32 000 produktiva arbetstimmar varje vecka på grund av bakfylla. Varje år tas mer än 625 000 alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar ut. Och 5200 personer avlider av alkoholrelaterade orsaker.

Brottslighet

Grafisk bild med brottslighetens kostnader (10 miljarder kronor)

I vartannat misshandelsfall är alkohol involverat. Polisen hanterar 162 000 alkoholrelaterade fall varje år.

De alkoholrelaterade kostnaderna för brottsligheten i samhället uppskattas till drygt 9,7 miljarder per år. Detta är ungefär lika mycket som en fjärdedel av de årliga anslagen till rättsväsendet (polis, kriminalvård, åklagare och domstol).

Livskvalitet

Graf över livskvalitetskostnader (43 miljarder kronor)

Ett glas vin till maten eller en öl efter jobbet ser många som livskvalitet. Alkohol påverkar dock livskvaliteten negativt för en stor mängd människor.

Förutom de direkta effekterna på den som dricker påverkas också personer i närheten negativt av andra personers drickande. Runt två miljoner svenskar, en av fem, beräknas ha en närstående som dricker för mycket vilket påverkar deras livskvalitet negativt. Även brottsoffer som har blivit utsatta av någon som var berusad upplever en försämrad livskvalitet.

Nyttorna med alkohol

Förutom kostnaderna har Ramboll också tittat på nyttorna av alkohol. Sverige har under de senaste åren upplevt en kraftig expansion av mikrobryggerier, lokala destillerier och etablering av fler och fler svenska vingårdar. Därtill uppstår nytta för konsumenter som dricker alkohol. Totalt beräknas nyttorna av alkoholen uppgå till 86 miljarder. Om vi tänker att pengarna som idag läggs på alkohol skulle läggas på andra nöjen blir summan istället 10 miljarder

Läs en sammanfattning av rapporten: "Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser".

Läs hela rapporten: "Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser".

Läs om metoden bakom rapporten.

Var kostnaderna kommer ifrån

Vård och behandling

Alkoholrelaterade kostnader för vård och behandling uppgår till 15 miljarder kronor per år.  I siffran ingår kostnader för hälso- och sjukvård 7,4 miljarder, kostnader för socialtjänster 7,5 miljarder, kostnader för företagshälsovård 64 miljoner och kostnader för forskning och prevention 470 miljoner.

Produktionsbortfall

Kostnaderna för produktionsbortfallet uppgår till 35 miljarder. I siffran ingår 500 miljoner för sjuknärvaro, alltså om man kommer bakfull till jobbet, 2,5 miljard för sjukfrånvaro, 31,3 miljarder för förtida dödsfall och 700 miljoner för kriminalvården.

Brottslighet

De alkoholrelaterade kostnader gällande brottslighet uppgår till 10 miljarder. I siffran ingår 300 miljoner för brottsförebyggande arbete, 300 miljoner för egendomsskador och 9,1 miljarder för rättsväsende.

Livskvalitet

De alkoholrelaterade kostnaderna för livskvalitet uppgår till 43 miljarder. 17 miljarder för förtida dödsfall, 14 miljarder för upplevda konsekvenser för konsumenter, 11 miljarder för upplevda konsekvenser hos närstående till konsumenter och 900 miljoner för upplevda konsekvenser hos brottsoffer

Nyttan med alkhool

Om konsumtionen av alkohol ersätts av andra nöjen uppgår summan av nyttan med alkohol till tio miljdarder. Nyttan består av ett konsumentöverskott på 7,8 miljarder och ekonomiska sprindningseffekter på 2,5 miljarder.


*Ramboll Management Consulting är Nordens ledande oberoende aktör inom analys, utvärdering, utredning, design och implementering av policy.