Policy för affärsetiskt ansvar

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Lojalitet med företagets vision och våra värderingar samt respekten för varje människas värde och värdighet präglar såväl vårt ledarskap som vårt medarbetarskap samt mötet med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

1. Inledning

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Lojalitet med företagets vision och våra värderingar samt respekten för varje människas värde och värdighet präglar såväl vårt ledarskap som vårt medarbetarskap samt mötet med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Våra värderingar; Omtänksam, Kunnig, Inspirerande, är grundläggande och ska vägleda oss i vårt arbete såväl i egenskap av ledare som medarbetare.

Systembolagets syfte är att bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar i samhället. Det gör vi genom att inte drivas av vinstmaximering och genom att begränsa alkoholens tillgänglighet. 

För att vi framgångsrikt ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, ställer det stora krav på att vi alltid agerar på ett ansvarsfullt sätt. Kravet på ett ansvarsfullt agerande förstärks också av Systembolagets monopolställning.

Systembolagets kundlöfte uttrycker tydligt hur vi ska bemöta kund. Som kund i Systembolaget ska du

 • alltid känna dig välkommen
 • alltid kunna upptäcka nytt tillsammans med oss
 • alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar

2. Övergripande målsättning

Vårt affärsetiska ansvar ska fungera som en kompass för vad vi står för och hur vi vill uppfattas av våra intressenter, både som företag och som individer. Det beskriver också för oss de viktigaste områdena för ett ansvarsfullt agerande, samt stärker också bilden av Systembolaget som det schyssta företaget.

3. Ansvar

För Systembolagets verksamhet gäller att köp och försäljning av alkoholdrycker ska ske på ett icke diskriminerande sätt samt utan intresse för att stimulera ökad försäljning.

Alla medarbetare och chefer är ambassadörer för företaget och ska, såväl i arbetet som på fritiden, uppträda på ett ansvarsfullt sätt, ha en hög personlig integritet och inte låta sig påverkas på ett otillbörligt sätt.

Chefen har ett särskilt ansvar i att förmedla värderingar och principer, regler och riktlinjer samt att kontrollera att dessa följs.

4. Det betyder att:

 • Systembolagets verksamhet ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter.
 • Vi ska arbeta aktivt för att våra medarbetare behandlas med respekt för allas lika värde och rättigheter och vi tolererar ingen diskriminering eller kränkande särbehandling.
 • Vi har ett ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörskedjan och ska därför bedriva ett systematiskt arbete med att påverka och följa upp detta. Vi ställer krav på våra leverantörer genom en särskild uppförandekod som ska efterlevas i hela leverantörskedjan.
 • Systembolagets verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan i alla steg i värdekedjan från odling till hantering av restprodukter. Vi ska bedriva ett systematiskt arbete för att minska vår klimatpåverkan där vi kan påverka, mäta och följa upp.
 • Vi har nolltolerans mot alla former av försök till otillbörlig påverkan från leverantörer och samarbetspartners gentemot våra chefer eller medarbetare. Ingen chef eller medarbetare får begära, godta ett löfte om eller ta emot eller lämna, utlova eller erbjuda någon form av ersättning eller annan förmån som kan uppfattas som tagande eller givande av muta eller annan otillbörlig påverkan. Systembolaget har en visselblåsarkanal som möjliggör för medarbetare, leverantörer och andra att i ett arbetsrelaterat sammanhang rapportera misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller händelser av allmänt intresse utan risk för repressalier. Visselblåsarkanalen finns på www.omsystembolaget.se och arbetet sker i enlighet med upprättad och beslutad instruktion.
 • För Systembolagets verksamhet gäller att köp och försäljning av alkoholdrycker ska ske icke diskriminerande, objektivt och transparent samt utan vinstmaximering.
 • Vi ska följa gällande lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal samt våra policyer och interna regler.
 • Vi ska följa allmänt accepterade redovisningsprinciper och vår finansiella rapportering ska vara korrekt, fullständig, relevant och begriplig.
 • Skatt är en viktig del av vårt ansvar och vårt hållbarhetsarbete och vi betalar skatt enligt gällande lagar och regler. Systembolaget är transparent i frågor kopplade till skattehantering. Systembolaget använder sig inte av skatteplanering eller otillåtna skatteupplägg och gör inte affärer med leverantörer som inte sköter sina skatteåtaganden.
 • Vi ska arbeta förebyggande för en trygg och sund arbetsmiljö och främja god hälsa. Som medarbetare förväntas du ta ett personligt ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och din egen hälsa och säkerhet.
 • Vi ska ständigt hålla våra grundläggande värderingar och principer levande med syftet att de genomsyrar allt vårt arbete.
 • Alla ledare och medarbetare ska förhålla sig till varandra med respekt, öppenhet och omtanke.
 • Vi prövar i varje enskilt fall om en bisysslas karaktär harmonierar med våra etiska värderingar och principer samt med vårt uppdrag.
 • Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering.
 • Vi har nolltolerans mot drogpåverkan på våra arbetsplatser.
 • Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin yrkesmässiga utveckling och ska tillsammans med sin chef planera för relevant kompetensutveckling.

Låt detta dokument tillsammans med gott omdöme bli en del av vårt dagliga arbete. På så sätt kan vi försäkra oss om att även i framtiden vara ett företag som alla kan vara stolta över.

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Uppföljning och kontroll av efterlevnad

Ansvar för uppföljning av policyn ligger på företagsledningen.

Kontroll av efterlevnad sker löpande och sammanställs i ansvarsredovisningen samt genom uppföljning av genomförda Etikdialoger.

7. Policyer och interna regler som är kopplade till denna policy

 • Policy för inköp av drycker
 • Policy för inköp av tjänster och indirekt material
 • Medarbetarpolicy
 • Policy avseende arbetsmiljö och hälsa
 • Intern regel för externa kontakter
 • Intern regel för bisyssla, hobbyverksamhet och andra särskilda uppdrag
 • Policy för inkludering
 • Policy för arbete med mänskliga rättigheter
 • Intern regel för alkohol och droger
 • Intern regel för beteende i sociala medier
 • Intern regel för att motverka och hantera diskriminering och kränkande särbehandling