Policy för Systembolagets arbete med mänskliga rättigheter

1. Inledning

Systembolaget är ett statligt detaljhandelsmonopol och en del av Sveriges alkoholpolitik. Systembolaget finns till för att minska alkoholens skadeverkningar genom att begränsa tillgången och sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Systembolaget drivs inte av att maximera försäljning och vinst. Att ta ansvar för att vi säljer och köper alkohol på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter uttrycks i statens ägaranvisningar. Det är en viktig del i vår dagliga verksamhet.

2. Övergripande målsättning

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Det innebär att förhindra negativa effekter på mänskliga rättigheter som uppstår på grund av affärsverksamheten. För Systembolaget innebär det att ta hänsyn till såväl de produkter vi säljer som värdekedjorna bakom dem.

3. Ansvar

Vårt arbete med mänskliga rättigheter är integrerat i hela vår verksamhet. Systembolagets uppförandekod Amfori BSCI ingår i våra Allmänna Inköpsvillkor för alkoholdrycker respektive Allmänna Villkor. Dessa omfattar alla våra affärspartners och deras underleverantörer. På liknande sätt beskriver vår Inköpspolicy för inköp av dryck, Ramverk för hållbara inköp av tjänster och indirekt material samt vårt Ramverk för hållbara inköp av drycker att respekt för mänskliga rättigheter är en nyckelkomponent i vårt inköpsarbete.

4. Det betyder att:

Systembolagets processer syftar till att identifiera, förebygga och mildra negativa människorättsrisker. Vi arbetar medvetet för att säkerställa att dessa processer är lämpliga för den föränderliga världen. Genom att adressera mänskliga rättigheter i våra juridiska affärsavtal och i våra kärnprocesser, använder vi vår påverkansmöjlighet i hela vår värdekedja. Det stärker våra möjligheter att, när kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar, effektivt åstadkomma förändring för de som berörs.

Systembolaget anser att civilsamhället, fackföreningar och annan representation av rättighetshavare har en avgörande roll både i att identifiera risker för mänskliga rättigheter och i att säkerställa effektiva åtgärder när kränkningar av mänskliga rättigheter sker. Därför arbetar vi aktivt tillsammans med berörda intressenter för att få en bättre förståelse för verkligheten i våra värdekedjor och för att utveckla vårt arbete. På liknande sätt har vi åtagit oss att öppet kommunicera om våra mest kritiska risker, hur vi arbetar för att hantera dem och vilka utmaningar vi står inför.

Som en inflytelserik köpare inom alkoholdryckesindustrin tar vi vårt ansvar och vår ambition är att leda förändring tillsammans med industrin, civilsamhället, fackföreningar och regeringar. Genom att arbeta tillsammans med andra vill vi driva ett systematiskt och noggrant förhållningssätt där mänskliga rättigheter ingår som en obestridlig komponent i hela branschen.

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Policyer och interna regler som är kopplade till denna policy:

  • Policy för Systembolagets affärsetiska ansvar
  • Medarbetarpolicy
  • Policy för arbetsmiljö och hälsa
  • Policy för mångfald och inkludering
  • Inköpspolicy för drycker
  • Policy för inköp av tjänster och indirekt material
  • Policy för riskhantering
  • Policy för partnerskap och samarbeten
  • Ramverk hållbara inköp
  • Ramverk hållbara inköp tjänster och indirekt material