Policy för partnerskap och medlemskap

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället.

1. Inledning

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Vi finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador i samhället.

Systembolaget har identifierat ”Kraften i 5000 tillsammans med varandra och andra” som utgörande grund i det som gör bolaget framgångsrikt under strategiperioden 2020–2023. Systembolaget ska också, som bolag med statligt ägande, agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket inkluderar ett strategiskt och transparent arbete med intressenter i fokus.

Systembolaget har behov av goda relationer med interna och externa intressenter och att samverka med dessa proaktivt, systematiskt och resultatorienterat.

Denna policy ska vägleda Systembolaget och dess medarbetare vid formaliserat intressentarbete, som när avtal med extern part ingås. De grundläggande principerna under punkt fyra kan även vara till vägledning för intressentsamarbete av större dignitet/som löper över längre tid, men utan att avtal ingås. För inköp av tjänster eller produkter gäller inte denna policy utan istället Inköpspolicy för drycker respektive Policy för inköp av tjänster och indirekt material.  

Denna policy innehåller också principer för Systembolagets medlemskap i organisationer eller initiativ.

2. Övergripande målsättning

För att nå vår vision engagerar och arbetar Systembolaget med olika typer av aktörer i samhället. Medvetna relationer med olika typer av intressenter främjar framfart mot våra strategiska mål. Medvetenhet och omsorg vid val av aktör uppfyller också omvärldens och medarbetarnas förväntningar på Systembolaget att agera ansvarsfullt och transparent och på ett sätt som gör att vi åtnjuter offentligt förtroende. Det är också viktigt att säkerställa ett enhetligt och professionellt agerande mot våra externa intressenter. 

3. Ansvar

Denna Policy beslutas av Systembolagets styrelse. För löpande arbete och översyn av policyn ansvarar avdelningen Bolag och Samhälle. Alla Systembolagets formaliserade intressentrelationer där avtal tecknas eller som löper regelbundet över en längre tid ska följa tillämpliga principer i denna policy.

Beslut om att ingå ett partnerskap, liksom tecknande av partnerskapsavtal och medlemskap fattas av den Avdelningsdirektör vars avdelning berörs. Samtliga avtal ska registreras av TIM. Avdelningen Bolag och Samhälle kan ge stöd där så önskas.

Vid behov ska även Systembolagets attest- och firmateckningsplan (se dokument Ekonomiska befogenheter för medarbetare vid Systembolaget) följas. Systembolagets regler för externa kontakter gäller i relationen till alla våra leverantörer och externa intressenter.

4. Det betyder att

Grundläggande principer för ingående av partnerskapsavtal, medlemskap och intressentrelationer som löper regelbundet över en längre tid. (Nedan gäller de intressenter Systembolaget har en direkt samverkan med, dvs inte aktörer som våra intressenter i sin tur har i sina nätverk).  

Systembolagets samverkan ska genomsyras av våra värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande samt bidra till fullgörandet av vårt uppdrag, syfte och vår strategiska målbild och stärka vår varumärkesposition ”Världens mest omtänksamma fackhandel”.

Systembolaget ingår endast partnerskapsavtal, medlemskap och intressentrelationer som löper regelbundet över en längre tid med aktörer som;  

 • delar Systembolagets grundläggande värderingar om demokratiska principer och allas lika värde;
 • agerar ansvarsfullt och arbetar för att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik;
 • arbetar för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet;
 • har goda organisatoriska förutsättningar med en verksamhet som bedrivs utifrån sunda finansiella och administrativa rutiner;
 • bedriver sin verksamhet enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut; och
 • verkar för en fruktsam samverkan för alla berörda parter.

Systembolaget ingår inte partnerskapsavtal, medlemskap och intressentrelationer som löper regelbundet över en längre tid med aktörer som;

 • är involverade i kränkningar av internationella normer och standarder gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbete eller korruption;
 • har sin näring i vapen, tobak eller pornografi; eller
 • är involverade i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Samverkan ska kännetecknas av; 

 • bolagets värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande;
 • gemensamma uppdrag och syften, målsättningar och strategier;
 • styrning, uppföljning och utvärdering av samverkan, effekter och mål- och avtalsuppfyllnad;
 • lyhördhet, ansvarstagande och öppenhet;
 • likabehandling och märkesneutralitet;
 • transparens och objektivitet;
 • dialog, förståelse samt ömsesidig respekt och förtroende;
 • ömsesidigt stärkande, lärande och utveckling eller innovation;
 • hållbara och långsiktigt goda relationer och effekter; och
 • trovärdighet, affärsmässighet och affärsetik.

Inslag av finansiering
Inslag av gemensam eller ensidig finansiering av aktiviteter inom ramen för ett partnerskapsavtal, medlemskap eller intressentrelation som löper regelbundet över en längre tid kan endast förekomma i form av ersättning för en motprestation och en möjlighet för Systembolaget att påverka såväl inriktning som utförande. En motprestation ska vara marknadsmässig och motsvara ersättningen som utges liksom vara förenlig med Systembolagets verksamhet.

Inom ramen för fullgörande av Systembolagets informationsuppdrag finansierar Systembolaget följande verksamheter:

 1. Alkoholforskning genom finansiering av eget forskningsråd; Systembolagets alkoholforskningsråd och en professur i Lund.
 2. Systembolaget delar årligen ut ett kunskapspris i alkoholforskning samt ett juniorstipendium och ett resestipendium för unga alkoholforskare.
 3. IQ-initiativet som drivs som ett helägt dotterbolag, där Systembolaget finansierar verksamheten.
 4. Initiativet Barndom Utan Baksmälla som syftar till att färre barn ska fara illa av vuxnas alkoholkonsumtion

Systembolaget medverkar inte till någon annan form av monetär sponsring av verksamhet, person eller organisation, oavsett ändamål. Med sponsring avses här direkt finansiering av en aktivitet eller verksamhet utan motprestation eller möjlighet att påverka inriktning eller utförande.

Former för partnerskap
Ett partnerskapsavtal mellan Systembolaget och en eller flera aktörer ska alltid vara skriftligt och innehålla följande;

 • syfte och målsättningar med samverkan,
 • uppdrag,
 • hur styrning, uppföljning och utvärdering ska ske och
 • respektive parts åtaganden.

Medlemskap
Att teckna medlemskap i en förening innebär någon form av utbyte (information/lärande, kunskap och erfarenhetsutbyte) mellan medlem och förening alternativt mellan olika medlemmar inom föreningen. Systembolagets medlemskap i organisationer och initiativ ska uppfylla den övergripande målsättningen i punkt 2 i denna policy. Det är därför viktigt att, innan medlemskap ingås, bedöma medlemsorganisationens eller initiativets syfte, vision och mål, målgrupper samt arbets- och medlemsskapsformer utifrån denna princip samt följa de riktlinjer som finns i ”intern regel för partnerskap och medlemskap”.

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Policyer och interna regler som är kopplade till denna policy:

 • - Inköpspolicy för drycker
 • - Policy för inköp av tjänster och indirekt material
 • - Intern regel för partnerskap och medlemskap
 • - Ekonomiska befogenheter för medarbetare vid Systembolaget
 • - Intern regel för externa kontakter