Mål, uppföljning och spelregler

Vi vill vara ett helt igenom hållbart företag. För att komma dit behöver vi sätta upp relevanta mål som driver vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att utvärdera resultatet av våra aktiviteter.

Våra mål till 2023, 2025 och 2030 

Vår målbild är att Systembolaget ska vara ett välkänt föredöme inom hållbarhet som bidrar till en bättre värld. Vi har möjlighet att påverka, eftersom nästan alla vuxna i Sverige handlar hos oss ibland. Vår värdekedja sträcker sig från våra butiker och kunder i hela Sverige ända till arbetarna på farmerna där råvaror odlas. 

Därför är vår hållbarhetsstrategi både bred och djup. Vi ser på hållbarhet utifrån fyra perspektiv: miljö och klimat, människa, samhälle och affär.

Inom varje perspektiv har vi satt mål som sträcker sig fram till 2030. Vi har delmål på vägen som ska vara uppnådda 2023 eller 2025. Varje mål styr mot ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Klimat och miljö

Vi vill säkerställa att vårt sortiment är tillverkat med minimal påverkan på luft, vatten, mark, naturresurser, flora och fauna. Vår egen verksamhet ska vara fossilfri och med cirkulära materialflöden.

Mål till 2023:

 • Systembolagets direkta klimatpåverkan är noll. Det gäller inköpt el, köldmedier och egna tjänste- och förmånsbilar.
 • Vi har minskat koldioxidutsläppen markant från våra tjänsteresor.
 • Vi har minskat den totala mängden avfall från verksamheten och återvinner allt så långt som möjligt.
 • Alla våra inköpta dryckestransporter är fossilfria.
 • Vi har minskat nettoutsläppen av koldioxid från distribution till butik med 25 % jämfört med 2020.
 • Samtliga varor i vårt sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i vår leverantörskedja baserat på specifika miljörisker.
 • Vi har minskat klimatavtrycket från våra förpackningar med 10 procent, vilket motsvarar cirka 15 000 ton koldioxid.

Mål till 2025

 • Systembolaget ska ha minskat klimatpåverkan från den egna verksamheten med 90 %. Det innebär minskade utsläpp från egen energianvändning och tjänstebilar (scope 1 och 2). Detta är ett Science Based Target. 
  Läs mer om Science Based Target-målen.

Mål till 2030:

 • Klimatpåverkan från Systembolagets hela värdekedja har minskat med 50 %. Det innebär minskade utsläpp från odling, produktion, förpackningar och transporter av drycker samt kundens resor till och från butik (scope 3). Detta är ett Science Based Target. 
  Läs mer om Science Based Target-målen.
 • Alla dryckestransporter till och från Systembolaget är fossilfria.
 • Odling och produktion sker med hållbar användning av resurser med minimala utsläpp till luft, mark och vatten.
 • I vår egen verksamhet är drift, transporter och resor fossilfria och alla materialflöden cirkulära.
 • Vi nyttjar material så länge det är möjligt och återanvänder/återvinner så långt det går.

Mål till 2045

Människa

Vi arbetar för goda arbetsvillkor i hela vår värdekedja – från odling till butik – genom utbildning, mål och krav som vi följer upp. En hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare är grunden för vår verksamhet.

 

Mål till 2023:

 • Samtliga varor i våra sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i våra leverantörskedjor baserat på specifika risker för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
 • Vi erbjuder en inkluderande och attraktiv arbetsplats för alla.
 • Vår årliga undersökning av prestationskultur för anställda visar ett totalt index på 85, och index 88 inom området inkluderande klimat.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 14,5 procent.
 • Jämställdheten är 60/40 på företagsnivå.

Mål till 2030:

 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.
 • Vi värnar om våra medarbetares hälsa, erbjuder bra anställningsvillkor och kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Vi välkomnar och inkluderar människor med olika erfarenhet och bakgrund, vilket breddar vår kompetens.
 • Vi speglar olikheterna i samhället väl.

Samhälle

Vi ska bidra till lokal samhällsnytta, både i våra inköpsländer och i det som rör våra butiker.

Mål till 2023:

 • Vi är goda förebilder i och utanför Systembolagets butiker och bidrar till ett levande och mer inkluderande lokalsamhälle.

Mål till 2030:

 • Vi är en tydlig kraft för ökad inkludering och minskat utanförskap i lokalsamhällena.
 • Vi bidrar till lokal samhällsnytta genom våra verksamheter över hela landet.
 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.

Vi ska alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi ska också motverka korruption och möjliggöra långsiktigt bärkraftiga affärer genom hållbara inköpssätt.

Affär

Mål till 2023:

 • Ett spårbart sortiment.
 • Alla leverantörer och producenter i vår leverantörskedja för drycker har bekräftat efterlevnad av vår uppförandekod.
 • Alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Vi har ett dataetiskt perspektiv vad gäller behandling av personrelaterad data.
 • Uppförandekoden är inkluderad i verksamhetens samtliga avtal och vi arbetar aktivt med uppföljning utifrån ett riskperspektiv. 
 • Produkt- och tjänstespecifika hållbarhetskrav är ställda i alla avtal utifrån påverkan på människor och miljö.

Mål till 2030:

 • Vi motverkar alla former av korruption och är en förebild i både vårt interna och externa arbete.
 • Vi har en helt transparent och hållbarhetssäkrad inköpsprocess där efterlevnad efter vår uppförandekod är säkerställd i verksamhetens samtliga avtal.
 • Hela sortimentet är hållbart enligt målen ovan och tillsammans med andra gör vi det möjligt för alla aktörer att bedriva en mer hållbar, etisk och bärkaftig affär. 

Nyckeltal för uppföljning 

Här presenterar vi några av de nyckeltal som vi använder för att följa upp våra mål.

Grundläggande spelregler: policyer och uppförandekoder

För att vi ska nå våra mål är det viktigt med gemensamma spelregler för oss och alla vi samarbetar med. Det är också viktigt att vi inom Systembolaget vet vad som gäller. Läs mer om våra policyer, uppförandekoder och riktlinjer.

Våra policyer, uppförandekoden och riktlinjer