Mål, uppföljning och spelregler

Vi har ett speciellt uppdrag, och med det kommer ett särskilt ansvar. Vi vill vara ett helt igenom hållbart företag och vi jobbar varje dag för att komma dit. Arbetet pågår i våra butiker, på odlingar ute i världen och bakom skrivborden. Oavsett hur du väljer att handla hos oss ska det vara enkelt att göra medvetna och hållbara val!

Våra mål och delmål 

Vår målbild är att Systembolaget ska vara ett välkänt föredöme inom hållbarhet  som bidrar till en bättre framtid år 2023. Vi har satt konkreta och ambitiösa mål som sträcker sig fram till 2030, och delmål som vi ska ha uppnått till 2023.

Vi har stor möjlighet att påverka, eftersom nästan alla vuxna i Sverige handlar hos oss ibland. Vår värdekedja sträcker sig från våra butiker och kunder i hela Sverige ända till arbetarna på farmen där råvarorna odlas. Därför måste vår hållbarhetsstrategi vara både bred och djup. Varje mål i vår strategi styr mot ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Vi ser på hållbarhet utifrån fyra perspektiv: miljö och klimat, människa, samhälle och affär.

Här berättar vi om målen för varje område!

Klimat och miljö

Vi vill säkerställa att vårt sortiment är procuderat utan negativ påverkan på luft, vatten, mark, naturresurser, flora eller fauna. Vi ska bli en fossilfri och cirkulär verksamhet.


Våra mål inom område klimat och miljö till 2023:

 • Systembolagets direkta klimatpåverkan är noll. Det gäller inköpt el, köldmedier och egna tjänste- och förmånsbilar.
 • Vi har minskat koldioxidutsläppen markant från våra tjänsteresor.
 • Vi har minskat den totala mängden avfall från verksamheten och återvinner allt så långt som möjligt.
 • Alla våra inköpta dryckestransporter är fossilfria.
 • Vi har minskat nettoutsläppen av koldioxid från distribution till butik.
 • Samtliga artiklar i vårt sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i vår leverantörskedja baserat på specifika miljörisker.
 • Vi har minskat klimatavtrycket från våra förpackningarna med 10 procent, vilket motsvarar cirka 15 000 ton koldioxid.


Våra mål inom område klimat och miljö till 2030:

 • Vår klimatpåverkan har minskat påtagligt i leverantörskedjan.
 • Alla dryckestransporter till och från systembolaget är fossilfria.
 • Odling och produktion sker med hållbar användning av resurser med minimala utsläpp till luft, mark och vatten.
 • I vår egen verksamhet är drift, transporter och resor fossilfria och alla materialflöden cirkulära.
 • Vi utnyttjar producerat material så länge det går och återanvänder/återvinner så långt det går.

Människa

Vi arbetar för goda arbetsvillkor i hela vår värdekedja – från odling till butik – genom utbildning, mål och krav som vi följer upp. En hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare är grunden för vår verksamhet.

 

Våra mål inom område människa till 2023:

 • Samtliga artiklar i våra sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i våra leverantörskedjor baserat på specifika risker för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
 • Vi erbjuder en inkluderande och attraktiv arbetsplats för alla.
 • Vår årliga undersökning för att mäta prestationskultur för anställda visar ett totalt index på 85, och index 88 inom området ”inkluderande klimat”.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 21 procent.
 • Jämställdheten är 60/40 på företagsnivå.

Våra mål inom område människa till 2030:

 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.
 • Vi värnar om våra medarbetares hälsa, erbjuder bra anställningsvillkor och möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Vi välkomnar och inkluderar människor med olika erfarenhet och bakgrund vilket breddar vår kompetens.
 • Vi speglar olikheterna i samhället väl.

Samhälle

Vi ska bidra till lokal samhällsnytta, både i våra inköpsländer och i det som rör våra butiker.

Våra mål inom område samhälle till 2023:

 • Vi är goda förebilder i och utanför Systembolagets butiker och bidrar till ett levande och mer inkluderande lokalsamhälle.
 • Samtliga artiklar ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i våra leverantörskedjor baserat på specifika risker för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Våra mål i område samhälle till 2030:

 • Vi är en tydlig kraft för ökad inkludering och minskat utanförskap i lokalsamhällena.
 • Vi bidrar till lokal samhällsnytta genom våra verksamheter över hela landet.
 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.

Vi ska alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi ska också motverka korruption och möjliggöra långsiktigt bärkraftiga affärer genom hållbara inköpssätt. Vi ska också bidra till lokal samhällsnytta i och kring våra butiker.

Affär

Våra mål inom område affär till 2023:

 • Ett spårbart sortiment.
 • Vi har en kvalitetssäkrad och hållbar inköpsprocess.
 • Alla leverantörer och producenter i vår leverantörskedja har bekräftat efterlevnad av vår uppförandekod.
 • Alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Vi har ett dataetiskt perspektiv vad gäller behandling av personrelaterad data.
 • Uppförandekoden är inkluderad i verksamhetens samtliga avtal och vi arbetar aktivt med uppföljning utifrån ett riskperspektiv. 
 • Produkt- och tjänstespecifika hållbarhetskrav är ställda i alla avtal utifrån påverkan på människor och miljö.

Våra mål inom område affär till 2030:

 • Vi motverkar alla former av korruption och är en förebild i både vårt interna och externa arbete.
 • Vi har en helt transparent och hållbarhetssäkrad inköpsprocess där efterlevnad efter vår uppförandekod är säkerställd i verksamhetens samtliga avtal.
 • Hela sortimentet är hållbart enligt målen ovan och tillsammans med andra gör vi det möjligt att alla aktörer bedriva en hållbar, etisk och bärkaftig affär. 

Våra nyckeltal 

För att jobba mot alla våra mål har vi uppsatta nyckeltal vi mäter och följer upp.  Här presenterar vi några av våra nyckeltal

Grundläggande spelregler – våra policyer och uppförandekoder

Ett viktigt verktyg för att vi ska kunna nå våra mål, är ha gemensamma spelregler tillsammans med alla vi samarbetar med. Det är viktigt att komma överens med våra leverantörer om hur vi arbetar för goda villkor i hela värdekedjan, men också att vi själva är överens om vad som gäller.

Våra policyer, uppförandekoden och riktlinjer.