Mål, uppföljning och spelregler

Vi vill vara ett helt igenom hållbart företag. Våra mål för 2023 respektive 2030 hjälper oss att komma dit.

Våra mål till 2023 och 2030 

Vår målbild är att Systembolaget ska vara ett välkänt föredöme inom hållbarhet som bidrar till en bättre värld. Vi har möjlighet att påverka, eftersom nästan alla vuxna i Sverige handlar hos oss ibland. Vår värdekedja sträcker sig från våra butiker och kunder i hela Sverige ända till arbetarna på farmerna där råvaror odlas. 

Därför är vår hållbarhetsstrategi både bred och djup. Vi ser på hållbarhet utifrån fyra perspektiv: miljö och klimat, människa, samhälle och affär.

Inom varje perspektiv har vi satt konkreta mål som sträcker sig fram till 2030, och delmål som vi ska ha uppnått till 2023. Varje mål styr mot ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Klimat och miljö

Vi vill säkerställa att vårt sortiment är tillverkat med minimal påverkan på luft, vatten, mark, naturresurser, flora och fauna. Vi ska bli en fossilfri och cirkulär verksamhet.

Mål till 2023:

 • Systembolagets direkta klimatpåverkan är noll. Det gäller inköpt el, köldmedier och egna tjänste- och förmånsbilar.
 • Vi har minskat koldioxidutsläppen markant från våra tjänsteresor.
 • Vi har minskat den totala mängden avfall från verksamheten och återvinner allt så långt som möjligt.
 • Alla våra inköpta dryckestransporter är fossilfria.
 • Vi har minskat nettoutsläppen av koldioxid från distribution till butik.
 • Samtliga varor i vårt sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i vår leverantörskedja baserat på specifika miljörisker.
 • Vi har minskat klimatavtrycket från våra förpackningar med 10 procent, vilket motsvarar cirka 15 000 ton koldioxid.

Mål till 2030:

 • Vår klimatpåverkan har minskat påtagligt i leverantörskedjan.
 • Alla dryckestransporter till och från Systembolaget är fossilfria.
 • Odling och produktion sker med hållbar användning av resurser med minimala utsläpp till luft, mark och vatten.
 • I vår egen verksamhet är drift, transporter och resor fossilfria och alla materialflöden cirkulära.
 • Vi nyttjar material så länge det är möjligt och återanvänder/återvinner så långt det går.

Människa

Vi arbetar för goda arbetsvillkor i hela vår värdekedja – från odling till butik – genom utbildning, mål och krav som vi följer upp. En hälsosam, utvecklande och inkluderande arbetsmiljö för våra medarbetare är grunden för vår verksamhet.

 

Mål till 2023:

 • Samtliga varor i våra sortiment ingår i vår riskanalys och vi ställer krav i våra leverantörskedjor baserat på specifika risker för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
 • Vi erbjuder en inkluderande och attraktiv arbetsplats för alla.
 • Vår årliga undersökning av prestationskultur för anställda visar ett totalt index på 85, och index 88 inom området inkluderande klimat.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 21 procent.
 • Jämställdheten är 60/40 på företagsnivå.

Mål till 2030:

 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.
 • Vi värnar om våra medarbetares hälsa, erbjuder bra anställningsvillkor och kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Vi välkomnar och inkluderar människor med olika erfarenhet och bakgrund, vilket breddar vår kompetens.
 • Vi speglar olikheterna i samhället väl.

Samhälle

Vi ska bidra till lokal samhällsnytta, både i våra inköpsländer och i det som rör våra butiker.

Mål till 2023:

 • Vi är goda förebilder i och utanför Systembolagets butiker och bidrar till ett levande och mer inkluderande lokalsamhälle.

Mål till 2030:

 • Vi är en tydlig kraft för ökad inkludering och minskat utanförskap i lokalsamhällena.
 • Vi bidrar till lokal samhällsnytta genom våra verksamheter över hela landet.
 • Alla som arbetar i leverantörskedjorna bakom vårt erbjudande har goda arbetsvillkor.

Vi ska alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi ska också motverka korruption och möjliggöra långsiktigt bärkraftiga affärer genom hållbara inköpssätt.

Affär

Mål till 2023:

 • Ett spårbart sortiment.
 • Vi har en kvalitetssäkrad och hållbar inköpsprocess.
 • Alla leverantörer och producenter i vår leverantörskedja har bekräftat efterlevnad av vår uppförandekod.
 • Alltid agera och bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Vi har ett dataetiskt perspektiv vad gäller behandling av personrelaterad data.
 • Uppförandekoden är inkluderad i verksamhetens samtliga avtal och vi arbetar aktivt med uppföljning utifrån ett riskperspektiv. 
 • Produkt- och tjänstespecifika hållbarhetskrav är ställda i alla avtal utifrån påverkan på människor och miljö.

Mål till 2030:

 • Vi motverkar alla former av korruption och är en förebild i både vårt interna och externa arbete.
 • Vi har en helt transparent och hållbarhetssäkrad inköpsprocess där efterlevnad efter vår uppförandekod är säkerställd i verksamhetens samtliga avtal.
 • Hela sortimentet är hållbart enligt målen ovan och tillsammans med andra gör vi det möjligt för alla aktörer att bedriva en hållbar, etisk och bärkaftig affär. 

Nyckeltal för uppföljning 

Här presenterar vi några av de nyckeltal som vi använder för att följa upp våra mål.

Grundläggande spelregler: policyer och uppförandekoder

För att vi ska nå våra mål är det viktigt med gemensamma spelregler för oss och alla vi samarbetar med. Det är också viktigt att vi inom Systembolaget vet vad som gäller.

Våra policyer, uppförandekoden och riktlinjer