Systembolagets ambitiösa klimatmål

Systembolaget beslutade om nya, vetenskapligt baserade klimatmål i augusti 2022.

– Alla världens företag och organisationer behöver axla sin roll i klimatkampen och som statligt bolag ser styrelsen att Systembolaget bör gå i bräschen. Därför har vi fattat beslut om dessa ambitiösa mål för att begränsa klimatpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, säger Systembolagets styrelseordförande Göran Hägglund. 

De nya målen

2030 ska klimatpåverkan från Systembolagets hela värdekedja ha minskat med 50 %. Det innebär minskade utsläpp från odling, produktion, förpackningar och transporter av drycker samt kundens resor till och från butik (scope 3).

2025 ska Systembolaget ha minskat klimatpåverkan från den egna verksamheten med 90 %. Det innebär minskade utsläpp från egen energianvändning och tjänstebilar (scope 1 och 2).

Detta är delmål mot 2045 då Systembolaget ska ha netto noll i klimatpåverkan.

Basår: 2019. 

Mål för klimatet

Systembolagets styrelse fattade beslut om de nya klimatmålen den 24 augusti 2022. Målen utgår från vad vetenskapen anser nödvändigt för att klara Parisavtalets ambition om att hålla den globala uppvärmningen till högst 1,5 grad.  Sådana mål kallas Science Based Targets.

"Vi bär ett stort ansvar att göra allt vi kan när det gäller att minska klimatutsläppen i hela kedjan."

– Jag är stolt över att vi har dessa tuffa och nödvändiga klimatmål att leva upp till. De är ambitiösa och för att nå dem ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med bland annat våra många leverantörer. Hela värdekedjan, från odling av råvara till återvinning av förpackning, påverkar hur betydande utsläppen blir. Vi bär ett stort ansvar att göra allt vi kan när det gäller att minska klimatutsläppen i hela kedjan, säger Systembolagets vd Ann Carlsson Meyer. 

Värdekedjan central för 2030-målet

2030-målet är det mest omfattande och täcker cirka 90 procent av alla utsläpp relaterade till Systembolaget och varorna vi säljer.

2030-målet innebär en utsläppsminskning på drygt 300 000 ton, vilket innebär samma sak som om 35 000 svenskar inte skulle släppa ut någonting. Det motsvarar till exempel noll utsläpp från alla invånarna i Katrineholms kommun.  

Hur ska halveringen ske?

Systembolaget, leverantörer, producenter och andra i värdekedjan samarbetar sedan länge med klimatförbättrande insatser, främst genom att främja förpackningar med lägre klimatavtryck och klimatsmartare transporter.

När nästa steg ska tas blir några områden viktiga:

 • Fortsatt fokus på att kraftigt minska utsläppen från dryckesförpackningar.
 • Odlingar är ett område där vi ännu inte fokuserat insatser, men här står vi i startgroparna för att hitta rätt åtgärder.
 • På produktionsanläggningar sker mycket redan, och förbättringsarbete ska fortsätta.
 • Ytterligare förbättringar inom transporter.
 • Hjälpa kunder som vill göra klimatsmartare val att göra det.

Samarbete centralt

– Tillsammans är ett nyckelord. Det här är ett arbete som måste ske tillsammans med många andra – leverantörer, producenter, odlare, transportföretag men också kunder. Detta är en internationell branschfråga och när arbetet får fart vill ingen stå kvar på perrongen, säger Susanna Westin som är hållbarhetsstrateg på Systembolaget.

"Det görs mycket bra i branschen och det är en god grund att stå på."

Klimatomställningen brådskar, men samtidigt kan inte allt ske över en natt. Det är ett långsiktigt arbete som sker stegvis och bollen är redan i rullning.

 • Systembolaget arbetar med märkningar och vägledningar.
 • Många leverantörer och producenter har tagit viktiga klimatförbättrande steg, till exempel när det gäller förpackningar och energianvändning.
 • Många leverantörer och producenter har eller arbetar för att anta vetenskapligt baserade klimatmål/Science Based Targets.
 • De nordiska alkoholmonopolen har slutit en överenskommelse om att halvera utsläppen i värdekedjan till 2030.
 • Systembolaget för samtal med andra stora internationella detaljhandlare som köper in drycker. Det skapar ännu mer inköpskraft som främjar omställning.
 • Branschinitiativ som Sustainable Wine Roundtable och Dryckesbranschens Klimatinitiativ arbetar med klimatåtgärder.

– Det görs mycket bra i branschen och det är en god grund att stå på. Att halvera utsläppen är en tuff uppgift, men det är vad som krävs för att vi ska klara Parisavtalet. Tänk när vi tittar bakåt och känner ”vi gjorde det!”, säger Susanna Westin.