Våra hållbarhetsmål

Mål och nyckeltal 2023: så gick det

För att kunna stämma av vårt arbete mot våra uppsatta hållbarhetsmål har vi nyckeltal som mäts och följs upp. Här presenterar vi ett urval av dessa nyckeltal från verksamhetsåret 2023.

Det övergripande målet för Systembolagets strategiperiod 2020–2023 var ”Vi bidrar till en bättre framtid och är ett välkänt föredöme inom hållbarhet.”

De strategiska hållbarhetsmålen för 2023 var delmål på vägen mot hållbarhetsmål som sträcker sig till 2030, och innefattade både ett hållbart erbjudande och en hållbar verksamhet.

För att kunna se hur det går med arbetet mot våra mål har vi nyckeltal som vi mäter och följer upp. Här presenterar vi ett urval gällande hållbarhetsmålen för 2023.

NKI Hållbarhet – kunderna uppfattar oss som ett hållbart företag

Målnivå 2023: 74.0

Utfall 2023: 74,1

Kommentar till resultatet för 2023

NKI Hållbarhet är en del av NKI-mätningen som sker tre gånger per år. Frågan omformulerades inför årets andra mätning vilket har resulterat i en betydligt högre svarsandel än vad de tidigare frågorna hade. I årets tredje och sista mätning ökade betyget från 73,3 till 74,9 vilket ger ett helårsutfall på 74,1. Det stärkta betyget under året visar att vårt samlade engagemang och insatser för både miljö, klimat och sociala frågor, uppskattas av våra kunder.

Utsläppen ska minska

Utsläpp från dryckesförpackningar

Målnivå 2023: 151 000 koldioxidekvivalenter ton, vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med 2019.

Utfall 2023: 165 200 koldioxidekvivalenter ton

Kommentar till resultatet för 2023: Helårsutfallet för 2023 var 165 200 ton koldioxidekvivalenter. Därav kan vi konstatera att vi inte når vårt mål om att minska avtrycket från dryckesförpackningar med 10 procent till 2023 jämfört med 2019 (167 800 ton koldioxidekvivalenter).

Trots att sortimentet har utvecklats till att erbjuda flera produkter med klimatsmarta förpackningar, har det inte räckt för att nå önskad effekt mot vår målsättning. Vi kan däremot se att omställningstakten ökar. Bara under 2023 har klimatpåverkan från dryckesförpackningar reducerats med hela 4,2 procent jämfört med 2022. Sammantaget kan vi konstatera att flera års insatser för att sänka klimatpåverkan från förpackningar nu ger resultat, om än med fördröjd effekt.

Utsläpp från distributionen i Sverige

Målnivå 2023: 11 200 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Utfall 2023: 11 400 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Kommentar till resultatet för 2023: Klimatpåverkan från våra dryckestransporter fortsätter att minska, detta trots en viss ökning av transporterad volym. Dock kan vi konstatera att vi inte riktigt når vårt uppsatta mål. Däremot kan vi se att de främsta anledningarna till en positiv trend härleds till en ökad användning och inblandning av förnybara drivmedel i transporterna, något som från och med 2024 kommer att påverkas i och med den ändrade reduktionsplikten.

Enkelt att handla ekologiska drycker

Målnivå 2023: 15 %

Utfall 2023: 14,1 %

Kommentar till resultatet för 2023: Vi ser att kunderna fortsatt väljer ekologiskt och efterfrågar fler ekologiska alternativ när de handlar hos oss, vilket också avspeglas i våra försäljningssiffror med en ökad andel ekologiskt.

Prestationskultur

Målnivå 2023: 85 %

Utfall 2023: 82,9 %

Kommentar till resultatet för 2023: Nyckeltalet mäter i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar att prestera, samt individens upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda.

Resultatet från årets medarbetarundersökning på 82,9 procent är 2,1 procentenheter under årets målnivå, som var 85,0 procent. Det innebär en minskning från föregående års höga nivå. Dialoger om resultatet pågår kontinuerligt i våra arbetsgrupper för att tillsammans förbättra områden som inte bidragit till att upprätthålla hållbara prestationsmiljöer samtidigt som vi bibehåller de faktorer som bidragit positivt till resultatet.

Mer information i Systembolagets Ansvarsredovisning