Nyckeltal

För att kunna se hur det går med arbetet mot våra mål har vi nyckeltal som vi mäter och följer upp. Här presenterar vi ett urval.

Kunderna uppfattar oss som ett hållbart företag

Målnivå 2023: 74.0

Illustration över utvecklingen av nöjd kund-index från 2018 till 2020

Kommentar till resultatet för 2020: Under 2020 blev rekryteringen till undersökningen digital vilket har påverkat resultatet i mätningen. Resultatet har blivit lägre eftersom sammansättningen av kunderna i den nya externa webbpanelen skiljer sig från våra tidigare butiksrekryterade kunder. I webbpanelen fanns två delar. Hållbarhetserbete miljö uppgick till index 70,9 och Hållbarhetsarbete mänskliga rättigheter uppgick till 71,7.

Utsläppen från dryckesförpackningar ska minska

Illustration över koldioxidutsläpp från dryckesförpackningar

Kommentar till resultatet för 2020: Resultat visar att utsläppen ökade under 2020 till 182 500 ton koldioxidekvivalenter. Ökningen förklaras främst av ökad försäljning jämfört med föregående år. Utsläppen per såld liter minskade däremot.
Mål för 2023: 152 300 koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med 2019.

Koldioxidutsläpp från distrubution ska minska

Illustration över koldioxidutsläpp från distribution

Kommentar till resultatet för 2020: Nyckeltalet för koldioxidutsläpp från distribution är nytt från 2020. Resultatet, 15 000 ton koldioxidekvivalenter, fungerar som basår för kommande mätningar. Målnivå är ännu inte än satt för nyckeltalet. Nyckeltalet inkluderar två delar: varupåfyllnad till butik och depå respektive Systembolagets inköpta transporter. Varupåfyllnaden sköts av Systembolagets dryckesleverantörer via ett antal distributörer. Systembolagets inköpta dryckestransporter är e-handelsbeställningar till butik, ombud och för hemleverans. Transporterna sker från våra varudepåer.

Butikerna ska drivas med förnybar energi

Målnivå 2023: 100 procent av våra butiker använder förnyelsebar energi.

lllustration över andelen butiker med grön el (93 procent)

Kommentar till resultatet för 2020: I alla lokaler där vi är den enda hyresgästen har vi förnybar el. Vi har däremot ett jobb kvar att göra för de butiker som ligger i byggnader där vi inte är den enda hyregästen, exempelvis butiker som ligger i gallerior.

Hållbarhetskrav i samband med inköp av tjänster och indirekt material

Illustration över andel egna actal inom indirekta tjänster och material med hållbarhetskrav (81 procent)

Kommentar till resultatet för 2020: Omprioriteringar inom verksamheten skedde under 2020. Alla planerade upphandlingar och omförhandlingar av avtal utan uppförandekod skedde därför inte. Därmed finns koden, som innehåller hållbarhetskrav, inte med i alla avtal som det var tänkt.

Erbjuda klimatsmartare förpackningar

Illustration över andel klimatsmarta dryckesförpackningar av totalt sortiment (18 procent)

Illustration över hur enkelt kunder upplever att det är hitta klimatsmarta förpackningar på Systembolaget

Kommentar till resultatet för 2020: Systembolaget arbetar för att erbjuda klimatsmartare förpackningar för fler olika sorters drycker i fler prissegment, och att göra dem mer kända. Ingen målnivå är än satt för dessa nyckeltal.

Enkelt att handla ekologiska drycker

llustration över försäljningsandel ekologiskt av total volym

Kommentar till resultatet för 2020: Systembolaget satte som mål att 10 procent av försäljningsvolymen skulle vara ekologisk till 2020. Målet uppnåddes redan 2016. Ingen ny målnivå är satt.

God prestationskultur

Målnivå 2023: 85

Illustration över prestationskultur på Systembolaget (83,3)

Kommentar till resultatet för 2020: Nyckeltalet mäter i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar att prestera, samt individens upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda.

Systembolagets anställda ska spegla samhället

Målnivå 2023: 21 procent

Illustration över andel medarbetare med utländsk bakgrund (13,3 procent)Utländsk bakgrund: Någon som själv är född eller har föräldrar som är födda i utlandet.

Kommentar till resultatet för 2020: Målet baseras på tillsvidareanställd personal. Väsentligt färre tillsvidareanställningar genomfördes under 2020 jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Det medför att det totala antalet tillsvidareanställda med utländsk bakgrund inte ökade i den omfattning som hade varit fallet med en mer normal mängd rekryteringar.

Mer information i vår Ansvarsredovisning

Vi bidrar till folkhälsan

En gång om året mäter Centralförbundet för Narkotika- och alkoholupplysning, CAN, den totala alkoholkonsumtionen i Sverige, och Norstat gör uppföljande undersökningar. Här finns det samlade resultatet av senaste mätningarna.