Nyckeltal

För att kunna se hur det går med arbetet mot våra mål har vi nyckeltal vi mäter och följer upp. Här presenterar vi ett urval.

Våra kunder uppfattar oss som ett hållbart företag

Målnivå 2023: 74.0

Illustration över utvecklingen av nöjd kund-index från 2018 till 2020

Kommentar om resultatet för 2020: Under 2020 blev rekryteringen till undersökningen digital vilket har påverkat resultatet i mätningen. Detta eftersom sammansättningen av kunderna i den nya externa webbpanelen skiljer sig från våra tidigare butiksrekryterade kunder vilket gjort att betygsnivån har blivit lägre. Nivåerna för de båda delfrågorna uppgick till 70,9 för Hållbarhetsarbete miljö och 71,7 för Hållbarhetsarbete mänskliga rättigheter.

Utsläppen från dryckesförpackningar ska minska.

Illustration över koldioxidutsläpp från dryckesförpackningar
Resultat 2020: utsläppen ökade under 2020 till motsvarande 182 500 ton koldioxid. Målnivå 2023: 152 300 koldioxidekvivalenter, en minskning med 10 procent jämfört med 2019.

Kommentar om resultatet för 2020: Ökningen under 2020 förklaras främst av ökningen i försäljningsvolym totalt sett för Systembolaget jämfört med föregående år. Usläppen per såld liter minskade.


Koldioxidutsläpp från distrubution ska minska

Illustration över koldioxidutsläpp från distribution

 

Kommentar om resultatet för 2020: Nyckeltalet för koldioxidutsläpp från distribution är nytt från 2020 och årets resultat, 15 000 ton koldioxidekvivalenter, kommer att fungera som basår för kommande mätningar. Nyckeltalet inkluderar två delar; varupåfyllnad till butik och depå respektive Systembolagets inköpta transporter. Varupåfyllnaden sköts av Systembolagets dryckesleverantörer via ett antal distributörer och deras lager. Systembolagets inköpta dryckestransporter sker via våra varudepåer och distribuerar kundbeställningar till butik, ombud och hemleverans. Målnivå är inte än satt för nyckeltalet.

Våra butiker ska drivas med förnybar energi

Målnivå 2023: 100 procent av våra butiker drivs med förnyelsebar energi

lllustration över andelen butiker med grön el (93 procent)

Kommentar om resultatet för 2020: I alla lokaler där vi är den enda hyresgästen har vi förnybar el. Vi har däremot ett jobb kvar att göra för de butiker som ligger i byggnader där vi inte är den enda hyregästen. Exempelvis butiker som ligger i gallerior.

Vi ska ställa hållbarhetskrav i samband med inköp av tjänster och indirekt material

Illustration över andel egna actal inom indirekta tjänster och material med hållbarhetskrav (81 procent)

Kommentar om resultatet för 2020: På grund av omprioriteringar inom verksamheten under 2020 genomfördes inte vissa upphandlingar/omförhandlingar av avtal utan uppförandekod och därmed skedde inte inkluderingen av koden som planerat för dessa avtal.

Vi ska erbjuda klimatsmarta förpackningar

Illustration över andel klimatsmarta dryckesförpackningar av totalt sortiment (18 procent)

Illustration över hur enkelt kunder upplever att det är hitta klimatsmarta förpackningar på Systembolaget

Kommentar om resultatet för 2020: Systembolaget jobbar aktivt för att erbjuda klimatsmartare förpackningar för fler olika sorters drycker i fler prissegment och att gör de mer kända för kunden. Ingen målnivå är än satt för dessa nyckeltal.

Det ska vara enkelt att handla ekologiska drycker

llustration över försäljningsandel ekologiskt av total volym

Kommentar om resultatet för 2020: Systembolaget satte som mål att 10 procent av försäljningsvolymen skulle vara ekologisk till 2020. Målet uppnåddes redan 2016. Ingen ny målnivå är satt.

Systembolaget ska ha en god prestationskultur

Målnivå 2023: 85
Illustration över prestationskultur på Systembolaget (83,3)

Kommentar om resultatet för 2020: Nyckeltalet Prestationskultur mäter i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar att prestera, samt individens upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda.

Systembolagets anställda ska spegla samhället

Målnivå 2023: 21 procent

Illustration över andel medarbetare med utländsk bakgrund (13,3 procent)
Någon som själv är född eller har föräldrar som är födda i utlandet har utländsk bakgrund.

Kommentar om resultatet för 2020: Systembolagets mål för andel anställda med utländsk bakgrund är baserat på tillsvidareanställd personal. I samband med pandemin har väsentligt färre tillsvidareanställningar genomförts under 2020, jämfört med tidigare år, vilket medfört att det totala antalet tillsvidareanställda med utländsk bakgrund som arbetar i företaget inte har ökat i den omfattning som hade varit fallet med en mer normal mängd rekryteringar.

För mer information kan du läsa vår Ansvarsredovisning.

Vi bidrar till folkhälsan

En gång om året mäter CAN den totala konsumtionen i Sverige, och Norstat gör uppföljande undersökningar. Här finns det samlade resultatet av senaste mätningarna.