Nyckeltal

För att kunna se hur det går med arbetet mot våra mål har vi nyckeltal som vi mäter och följer upp. Här presenterar vi ett urval.

Kunderna uppfattar oss som ett hållbart företagMålnivå 2023: 74.0

Kommentar till resultatet för 2021: Resultatet har under 2021 utvecklats negativt och för helåret sjunker utfallet med 1,6 enheter. 

Vi ser att förväntningar på miljöarbetet fortsätter öka, delvis drivet av ökat engagemang och medvetenhet och delvis av att andra aktörer, inte minst i dagligvaruhandeln, flyttat fram sina positioner. Att det fortsatt är cirka hälften av våra kunder som upplever att de inte har tillräckligt med kännedom om vårt hållbarhetsarbete och därför svarar ”Vet ej” på frågorna bidrar negativt till utvecklingen över tid.

Under 2022 får hållbarhet ett utökat fokus både i fysisk butik och online och det hoppas vi stärker NKI-Hållbarhet. 

Utsläppen ska minska

Utsläpp från dryckesförpackningar

Målnivå 2023: 151 020 koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med 2019.

Kommentar till resultatet för 2021: Under 2021 har vi sett en ökning med 1,3 procent, jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av
ökningen i försäljningsvolym totalt sett för Systembolagetunder samma period. Över tid minskar dock klimatpåverkan per liter. 

Utsläpp från distribution

Kommentar till resultatet för 2021: Under 2021 minskade koldioxidutsläppen från våra dryckestransporter med 13 procent jämfört med föregående år. Utfallet om 13 100 ton koldioxidekvivalenter visar att vi är på rätt väg.

Nyckeltalet inkluderar två delar: varupåfyllnad till butik och depå respektive Systembolagets inköpta transporter. Varupåfyllnaden sköts av Systembolagets dryckesleverantörer via ett antal distributörer. Systembolagets inköpta dryckestransporter är e-handelsbeställningar till butik, ombud och för hemleverans. Transporterna sker från våra varudepåer.

Butikerna ska drivas med förnybar energi

Målnivå 2023: 100 procent av våra butiker använder förnyelsebar energi.

Kommentar till resultatet för 2021: I alla lokaler där vi är den enda hyresgästen har vi förnybar el. Vi har däremot ett jobb kvar att göra för de butiker som ligger i byggnader där vi inte är den enda hyregästen, exempelvis butiker som ligger i gallerior.

Hållbarhetskrav i samband med inköp av tjänster och indirekt material

 

Erbjuda klimatsmartare förpackningar

Kommentar till resultatet för 2021: Under 2021 genomfördes kampanjer för att öka kunskapen om våra klimatsmartare förpackningar. Vi har under 2021 också lanserat drycker i högre prissegment i de klimatsmartare förpackningarna burk, PET och papp. Ingen målnivå är än satt för dessa nyckeltal. 

 

Enkelt att handla ekologiska dryckerMålnivå 2023: 15 procent

Kommentar till resultatet för 2021: Systembolaget satte som mål att 10 procent av försäljningsvolymen skulle vara ekologisk till 2020. Målet uppnåddes redan 2016.

 

God prestationskultur

Målnivå 2023: 85

Kommentar till resultatet för 2021: Nyckeltalet mäter i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar att prestera, samt individens upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda.

Systembolagets anställda ska spegla samhället

Målnivå 2023: 14,5 procent

Utländsk bakgrund: Någon som själv är född eller har föräldrar som är födda i utlandet.

Kommentar till resultatet för 2021: Målet baseras på tillsvidareanställd personal. Under 2021 var andelen med utländsk bakgrund 14,1 procent för tillsvidareanställda. Ökningen innebär att vi noterar den största årliga ökningen sedan vi började mäta denna utveckling 2013. Vi når därmed vårt reviderade mål om 13,2 procent för 2021.

Mer information i Systembolagets Ansvarsredovisning 2021

Vi bidrar till folkhälsan

En gång om året mäter Centralförbundet för Narkotika- och alkoholupplysning, CAN, den totala alkoholkonsumtionen i Sverige, och Norstat gör uppföljande undersökningar. Här finns det samlade resultatet av senaste mätningarna.