Inköpspolicy för drycker

Systembolagets syfte är att bidra till att minska alkoholens skadeverkningar och Systembolagets roll är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa.

Övergripande målsättning

Att med utgångspunkt i kundnyttan och i samverkan med våra leverantörer utveckla ett sortiment i framkant som kännetecknas av våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande och förenklar för kunderna att tänka hållbarhet (miljö och socialt), hälsa, som ökar kundnöjdheten och bidrar till ett kundmöte som imponerar. Ett sortiment som bidrar till att stärka Systembolagets roll. Ett sortiment som Systembolagets alla medarbetare och våra kunder är stolta över.

Det övergripande målet med inköps- och sortimentsarbetet är att skapa förutsättningar för att Systembolaget ska kunna tillhandahålla ett noga utvalt hållbarhetssäkrat, dvs producerat på ett sätt som tar hänsyn till både människor och miljö, sortiment som upplevs som unikt i bredd och djup och gör det möjligt att erbjuda våra kunder den bästa servicen samtidigt som sortimentet innehåller attraktiva produkter som kan bidra till att minska alkoholens skadeverkningar (t.ex. i form av alkoholfria och lågalkoholhaltiga alternativ).

Inköpspolicyn för drycker är det övergripande ramverket för Systembolagets sortiments- och inköpsarbete.   

Sortiments- och inköpsarbetet ska främst vara baserat på Systembolagets erbjudandestrategi som tar sin utgångspunkt i kundernas efterfrågan, övergripande förändringar i dryckestrender och globala konsumtionsmönster och hur de påverkar kundernas behov av drycker. För att kunna möta dessa behov ska vi sätta upp mål och riktlinjer för sortimentets storlek och sammansättning och spridning till de olika butikerna och tillgång via beställning. I sortimentsplanen sätts bl.a. måltal för de olika egenskaper som artiklarna i sortimentet ska innehålla för att de ska motsvara kundernas behov på kort och lång sikt.

Sortiments- och inköpsarbetet styrs också av Systembolagets sociala ansvar, inklusive hållbarhet och av hänsyn till folkhälsan. Såväl villkor för miljö och människor i leverantörskedjan, och vår egen verksamhet som alkoholens skadeverkningar ska beaktas. Vi vill erbjuda kunderna artiklar med lägre eller ingen alkoholhalt, liksom mindre förpackningsstorlekar. Hänsyn till miljön visar vi genom att erbjuda ekologiska artiklar och förpackningar med lägre miljöpåverkan. Inom hållbarhetsområdena arbetsvillkor och korruption är målet att alla våra leverantörer och producenter aktivt arbetar för att vår uppförandekod följs så att arbetsförhållandena i leverantörskedjan är goda, samtidigt som alla leverantörer kan känna sig trygga med att konkurrensen om en plats på hyllan är rättvis. Vi arbetar också för att kunna erbjuda fler artiklar med etisk märkning från relevanta ursprung.

Systembolagets sortiment ska:

  • Vara anpassat efter kundernas efterfrågan. 

Det betyder att:

Sortimentets sammansättning och styrning utgår från försäljningsvolym. Sortimentet utvärderas löpande och artiklar med hög försäljning får bredare butiksdistribution. Vi ska matcha tillgången av produkter i världen med kundernas efterfrågan.

  • Vara brett och mångsidigt.

Det betyder att:

Vi ska erbjuda kunderna tillgång till olika typer av alkoholhaltiga drycker i olika prisklasser. Vi erbjuder ett sortiment som upplevs inkluderande och passar alla kunder. Vi ska agera på förändrade omständigheter och nya möjligheter i omvärlden för att möjliggöra ett sortiment som upplevs unikt i bredd och djup.

  • Vara kvalitetssäkrat, hållbart, lönsamt och kostnadseffektivt.

Det betyder att:

Inköpsprocessen ska säkra att kunden får bästa möjliga kvalitet utifrån smak, stil och pris.

Våra medarbetare ska ha en hög kunskap, vara professionella och ledande inom sina respektive expertområden. Vi ska ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption, i vår egen verksamhet och i leverantörskedjan, i enlighet med Global Compacts principer och vår externa uppförandekod (BSCI). Vi ska ha en effektiv inköpsprocess och arbeta för god effektivitet och lönsamhet i sortimentet med bibehållen eller ökad kundnytta. Genom vår storlek som inköpsaktör ska vi driva en hållbar utveckling i vår leverantörskedja och inom vår bransch.

  • Byggas märkesneutralt, likabehandlande och transparent.

Det betyder att:

Vi ska agera icke-diskriminerande och märkesneutralt och inte missbruka vår dominerande ställning. Systembolagets inköpsrutiner ska ge såväl stora som små leverantörer tillträde till marknaden. Vi ska agera transparent och i samverkan med leverantörerna skapa förutsättningar för gemensam framgång. Transparensen innebär att Systembolagets inköpsprocess är tydligt kommunicerad och förutsägbar. Leverantören ska känna sig trygg med att den produkt som vinner en blindprovning också är den som hamnar på hyllan.

Ansvar

Systembolagets Inköpspolicy för drycker beslutas av Systembolagets styrelse. Företagsledningen beslutar om erbjudandestrategin. Verksamhetsområde Erbjudande ansvarar för genomförandet.

Årlig omprövning

Denna policy ska omprövas årligen i samband med framtagandet av sortimentsplan. Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen. Senast reviderad 2018-12-12.