Forskning om alkohol och unga

Alkohol mer tillgängligt genom sociala medier

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomförde år 2021 en kartläggning av hur ungdomar får tag på alkohol via sociala medier. Hur vanligt är det och hur påverkar det ungdomars alkoholvanor?

Kartläggningen initierades av Systembolaget och den resulterade i en rapport. Drygt 5000 individer mellan 16 och 21 år deltog i undersökningen.

Hur får ungdomar tag på alkohol?

Ungdomarna fick bland annat ange på vilket sätt de fått tag på alkohol senaste gången de drack. De som fyllt 20 hade oftast införskaffat alkoholen själva, i butik eller på restaurang. De som var yngre hade oftast fått tag i alkoholen via en närstående, till exempel en vän, förälder, partner eller ett syskon. 13 procent uppgav att de fått tag i alkoholen via en langare på sociala medier. Det var framförallt ungdomar 16–17 år som uppgav detta.

Reklam för alkohol på sociala medier

28 procent uppgav att de sett erbjudande på sociala medier för att köpa alkohol via privatpersoner och tolv procent hade handlat via en sådan plattform. Man kunde också se att det var vanligare bland flickor jämfört med pojkar (14 jämfört med tio procent). 

Cirka 40 procent uppgav att de sett alkoholreklam från företag. Man kan också se en skillnad mellan de som druckit alkohol och de som inte gjort det, 42 procent av de som druckit alkohol hade sett reklam för det, medan i gruppen som inte druckit var siffran bara 32 procent. Detta beror troligen på sökalgoritmer men också på att de ungdomar som dricker har en större tendens att uppmärksamma reklamen. Undersökningen visar att det i princip enbart var via de sociala medieplattformarna Snapchat och Instagram som köpen genomförts.

Stor skillnad i landet

Man kan se en tydlig skillnad mellan storstadskommuner och storstadsnära kommuner jämfört med övriga landet. Stockholm var det län som stack ut allra mest där 27 procent svarade att de fått tag i alkohol via privata konton på sociala medier. Även i Uppsala och Västmanland var andelen sådana köp högre jämfört med övriga län.

Den vanligaste källan för unga är alltså närstående. Men tittar vi på hur många som får tag på alkohol från okända personer – inte bara via sociala medier - så ser vi skillnader mellan länen även där. Kronoberg, Stockholm, Västernorrland och Östergötland uppvisade högst antal ungdomar som fått tag i alkohol via langare/bekant via sociala medier eller annan person den senaste gången de drack. I Gävleborg, Norrbotten och Uppsala var detta minst vanligt.

Hur påverkas alkoholvanorna hos de som handlat via sociala medier?

Bland de som handlat alkohol det senaste året hade 84 procent druckit alkohol den senaste månaden, medan andelen av de som inte handlat via sociala medier var 71 procent. Detta innebär alltså att det är väldigt högre sannolikhet att ha druckit de senaste 30 dagarna om man handlat via sociala medier det senaste året. Dessutom hade 77 procent av dessa riskkonsumerat alkohol enligt AUDIT-C ,ett väletablerat frågebatteri om riskabel alkoholkonsumtion. Bland de som inte handlat via sociala medier var riskkonsumtionen betydligt lägre. Detta innebär alltså att sannolikheten att ha riskkonsumerat alkohol är högre om man har handlat alkoholen via sociala medier det senaste året.

Läs mer:

Debattartikel i Aftonbladet: "Sociala medier förser våra unga med alkohol"

Hink finns

Hink finns

Materialets namn, “Hink finns”, kommer ifrån ett vanligt uttryck i profilnamn på så kallade hinkkonton, konton på sociala medier som skapas av personer som säljer eller på annat sätt erbjuder alkohol till unga. Informationsmaterialet är framtaget av Prinsparets Stiftelse i samarbete med Systembolaget och innehåller information från bland annat Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) och polisen.se.

Läs informationsmaterialet