Styrelseutskott

Systembolagets styrelse har tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och etik- och hållbarhetsutskottet.

Revisionsutskottet

Styrelsen beslutade den 17 juni 2008 att inrätta ett revisionsutskott.

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Viveca Bergstedt Sten, Anders Ehrling, Leif Ljungqvist och Pernilla Walfridsson. Vidare deltar Systembolagets ekonomidirektör vid revisionsutskottets sammanträden samt VD vid behov. Systembolagets verksamhetsområdeschef för Hållbarhet & Kommunikation är sekreterare i utskottet.

Revisionsutskottet ansvarar för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Systembolagets finansiella och operationella rapportering.

Revisionsutskottet är ett beredningsorgan för styrelsen och övertar inte det rättsliga ansvar som åligger styrelsen som helhet enligt lag vad avser exempelvis den finansiella rapporteringen, redovisningen och den interna kontrollen, och minskar inte heller kravet på revisorns kommunikation till styrelsen som helhet. 

Revisionsutskottet ska vidare bedöma rutinerna för internkontroll och hanteringen av finansiella och operationella risker.

Revisionsutskottet har också till uppgift att fortlöpande träffa Systembolagets revisor för att informera sig om den externa revisionens inriktning och omfattning samt utvärdera de externa revisorernas arbete och prestation, inklusive omfattningen av revisorernas arbete och prestation, inklusive omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade uppdrag för Systembolaget.

Ersättningsutskottet

Styrelsen beslutade den 17 juni 2008 att inrätta ett ersättningsutskott.

Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Göran Hägglund och styrelseledamot Håkan Åkerström. Ersättningsutskottet har uppgiften att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Det är styrelsen som slutligt beslutar om frågor rörande ersättning och andra anställningsfrågor för vd samt principerna rörande ersättning och andra anställningsvillkor för övriga i bolagsledningen.

Etik- och hållbarhetsutskottet

Styrelsen beslutade den 23 mars 2017 att inrätta ett etik- och hållbarhetsutskott.

Etik- och hållbarhetsutskottet består av styrelseledamöterna Ulrika Eriksson, Frida Johansson Metso, Andreas Bengtsson och Anna Bäck.

Utskottet ska bereda och bevaka frågor som rör bolagets hållbarhetsarbete.