Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse

Syfte

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse, org.nr 802410-2082, har till ändamål att trygga pensionsutfästelser som gjorts av Systembolaget AB till dess anställda eller efterlevande. De pensionsåtaganden som tryggas i Pensionsstiftelsen är i huvudsak förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-avtalet avdelning 1 (ITP 2). I stiftelsen tryggas också pensionsförmåner för äldre medarbetare som kvarstod i det statliga avtalet (PA91) när Systembolaget övergick till ITP-planen 2014.

Organisation och styrning

Pensionsstiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som är ytterst ansvarig för pensionsstiftelsens organisation och förvaltning. Inom ramen för styrelsens riktlinjer och anvisningar ansvarar verkställande tjänsteman för pensionsstiftelsens löpande förvaltning.

Redogörelse för investeringsstrategin:
Enligt 10 i § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska en pensionsstiftelse enligt 9 a § samma lag redogöra för inslag i sin aktieinvesteringsstrategi, med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om aktieägares rättigheter.

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi på medellång till lång sikt. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj.

Hållbarhet:
Pensionsstiftelsen har fastställt kriterier avseende etik och hållbarhet i placeringsverksamheten. Pensionsstiftelsens placeringar sker främst i fondlösningar, varför en bedömning av förvaltarnas hantering av hållbarhetsfaktorer görs innan beslut om investering och vid uppföljning av de olika investeringarna.

Hållbarhetsrisker ska också beaktas innan beslut om investering.

Ersättningspolicy:
Ersättningspolicyn syftar till att säkerställa att pensionsstiftelsen har en ersättningsmodell som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande som är oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofil och regler.

Swedbank Robur Access Sverige

Swedbank Ethica Obligation Utd

SEB Företagsobligationsfond Hållbar

SEB Etisk Global Indexfond

SEB Sverigefond Småbolag

Handelsbanken Realränta A1

Handelsbanken Global Småbolag

DEAS Swedish Balanced Fund

Slättö Core+

Thule Real Estate

Ekonomi

Pensionsstiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna överstiger pensionsåtaganden som tryggas av pensionsstiftelsen.

Marknadsvärdet på pensionsstiftelsens tillgångar var 1 321 MSEK per 2021-12-31.

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning samt placeringsriktlinjer är information som lämnas på begäran i pappersformat till dem som pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av pensionsstiftelsen.

Kontaktuppgifter

Namn: Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse
Adress: c/o Systembolaget AB
103 84 Stockholm
Telefonnummer: 08-503 300 00

Pensionsstiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.