Så styrs Systembolaget

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse

Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse, org.nr 802410-2082, (Pensionsstiftelsen) har till ändamål att trygga pensionsutfästelser som gjorts av Systembolaget AB till dess anställda eller efterlevande.

De pensionsåtaganden som tryggas i pensionsstiftelsen är i huvudsak förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-avtalet avdelning 1 (ITP 2). I stiftelsen tryggas också pensionsförmåner för äldre medarbetare som kvarstod i det statliga avtalet (PA91) när Systembolaget övergick till ITP-planen 2014.  

Pensionsstiftelsen har en styrelse som är ansvarig för pensionsstiftelsens organisation och förvaltning.  

Placeringsprofil 

Pensionsstiftelsens förvaltningsstrategi innebär att förmögenheten investeras i en väl diversifierad portfölj sammansatt av svenska och globala aktier, räntor och alternativa placeringar. Den valda strategin innebär att stiftelsens investeringar uteslutande sker genom investeringar i externa värdepappersfonder för att stiftelsen ska ha en kostnadseffektiv förvaltning och få tillgång till förvaltarnas expertis. 

Pensionsstiftelsen har valt en förvaltningsmodell med rådgivande förvaltning, där rådgivaren föreslår hur portföljen som helhet ska placeras i enlighet med riktlinjerna och föreslår olika förvaltare för placeringarna. Stiftelsens styrelse beslutar om placering i varje enskilt fall utifrån rådgivarens förslag. 

Pensionsstiftelsen har i placeringsriktlinjerna fastställt kriterier för hållbarhet som baseras på internationella konventioner. Vid beslut om enskilda investeringar ska beaktas att förvaltaren lever upp till hållbarhetskriterierna. 

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi på medellång till lång sikt. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. 

Ersättningspolicy 

Ersättningspolicyn syftar till att säkerställa att pensionsstiftelsen har en ersättningsmodell som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande som är oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofil och regler.  

Ersättningspolicyn gäller för samtliga personer som leder eller övervakar verksamheten eller som kan påverka risken i verksamheten.  

Samtliga ersättningar ska vara marknadsmässiga.  Ersättningspolicyn har inga incitament som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten. 

Hållbarhetskriterier 

Pensionsstiftelsen har fastställt kriterier avseende etik och hållbarhet i placeringsverksamheten. Pensionsstiftelsens placeringar sker främst i fondlösningar, varför en bedömning av förvaltarnas hantering av hållbarhetsfaktorer görs innan beslut om investering och vid uppföljning av de olika investeringarna.  

Hållbarhetsrisker  

Enligt EU-förordningen 2019-2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska aktörer inom den finansiella sektorn lämna information om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsrisker integreras i bl.a. investeringsbeslut. Förordningen är tillämplig på pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar gjorts till pensionsstiftelsen. 

Pensionsstiftelsens förvaltningsmodell med rådgivande förvaltning, där rådgivaren föreslår hur portföljen som helhet ska placeras i enlighet med riktlinjerna och föreslår olika förvaltare för placeringarna. Stiftelsen beslutar om placering i varje enskilt fall utifrån rådgivarens förslag. 

Vid beslut om enskilda investeringar beaktas om förvaltaren lever upp till hållbarhetskriterierna, som stiftelsen fastställt i placeringsriktlinjerna, vilket förväntas leda till att de fonder som stiftelsen investerar i kommer att välja bort bolag med höga hållbarhetsrisker. Stiftelsen har inga möjligheter att själv bedöma hållbarhetsriskerna i de olika bolagen som fonderna investerar i. 

Pensionsstiftelsen beaktar därför inte heller investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4.1.b i förordningen.  

Aktieägarengagemang 

Enligt 10 i § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska en pensionsstiftelse enligt 9 a § samma lag redogöra för inslag i sin aktieinvesteringsstrategi, med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om aktieägares rättigheter. 
 
Pensionsstiftelsen investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10 e § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera av följande skäl: 

 • Stiftelsen har begränsade resurser och har därför valt att investeringar i börsnoterade aktier uteslutande sker genom investeringar i värdepappersfonder. 
 • Stiftelsens kapital är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltare. 
 • Stiftelsen har valt att investera i värdepappersfonder, varför stiftelsen inte själv är aktieägare. Aktieägarengagemang utövas av de fondbolag som förvaltar de fonder stiftelsen investerat i. Stiftelsen ingår inte heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med fondernas förvaltare. 

Nedan finns länkar med information om fondbolagens hållbarhetsarbete och aktieägarengagemang. 

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 

 • Länk: 

https://sebgroup.com/sv/om-seb/var-affar/vara-divisioner/seb-investment-management/vart-hallbarhetsarbete 

SEB Sverige Småbolag 

 • Länk: 

Storebrand Sverige A 

 • Länk: 

https://www.storebrandfonder.se/fonder/hallbara-investeringar/ 

Storebrand Global All Countries A 

 • Länk: 

https://www.storebrandfonder.se/fonder/hallbara-investeringar/ 

Nordea Institutionella Räntefonden Långa Placeringar 

 • Länk: 

https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/fonder/avkastning-med-ansvar.html 

Nordea Realräntefond 

 • Länk: 

https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/fonder/avkastning-med-ansvar.html 

DEAS Swedish Balanced 

 • Länk: 

https://deas-asset.com/funds/sustainability-related-disclosures 

Handelsbanken Global Småbolag 

 • Länk: 

Våra hållbarhetsmål | Handelsbanken 

Ansvarsfulla investeringar | Handelsbanken 

Slättö Core+ 

 • Länk: 

https://slatto.se/hallbarhet/ 

Thule Real Estate 

 • Länk: 

https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/ 

Thule Credit 

 • Länk: 

https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/ 

Macquarie Global Infra 

 • Länk: 

https://www.macquarieim.com/investments/solutions/esg 

Ekonomi 

Pensionsstiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarna överstiger pensionsåtaganden som tryggas av pensionsstiftelsen. 

Marknadsvärdet på pensionsstiftelsens tillgångar var 1 245 MSEK per 2022-12-31. 

Information på begäran 

Stadgar, årsredovisning samt placeringsriktlinjer är information som lämnas på begäran i pappersformat till dem som pensionsstiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av pensionsstiftelsen. 

Kontaktuppgifter 

Namn: Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse 

Adress: c/o Systembolaget AB 

103 84 Stockholm 

Telefonnummer: 08-503 300 00  

Pensionsstiftelsen är registrerad i Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen.