Alkoholkonsumtion i Sverige och världen

Alkohol i Europa

Europa är den världsdel där alkoholkonsumtionen är som högst. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen mätt i antal liter ren alkohol per person 15 år och äldre per år i EU-länderna tillsammans med Norge och Schweiz ligger på 11,3 liter. Det är avsevärt högre än det globala snittet på 6,4 liter.

Även inom Europa finns stora skillnader. I Litauen dricker man till exempel dubbelt så mycket som i Italien och Norge. I Sverige har konsumtionen sjunkit stadigt under en lång rad år och vi låg i WHO:s senaste sammanställning på 9,2 liter per person och år och endast ett fåtal länder uppvisar lägre siffror.

Men uppgifter om genomsnittlig totalkonsumtion säger inte allt. Malta ligger bland de länder som har lägst totalkonsumtion, men tittar man exempelvis på hur stor del av ett lands 15-åringar som dricker alkohol minst en gång i veckan ligger Malta överlägset högst med 26 procent följt av Ungern (18 %) och Italien och Grekland (17 %). I denna sammanställning, också från WHO, är det de nordiska länderna som återfinns i längst ner i tabellen: Island med två procent och Finland, Norge och Sverige med tre procent.

Alkoholrelaterad död och olyckor

Den höga alkoholkonsumtionen i Europa innebär en rad negativa konsekvenser, till exempel alkoholrelaterad död, olyckor och sjukdom. I Europaregionen avlider dagligen cirka 800 personer på grund av alkoholrelaterade orsaker. Unga vuxna (20–24 år) är särskilt drabbade, inte mindre än var fjärde dödsfall är förknippat med alkohol.

Sjukdom ligger bakom de flesta alkoholrelaterade dödsfallen i EU+ *. Till största delen handlar det om cancer, följt av olika alkoholdiagnoser och kardiovaskulära sjukdomar. Olyckor (inklusive trafikolyckor) står för 18,3 procent av dödsfallen globalt sett.

För Europa är alkoholen en fortsatt stor utmaning. WHO Europa slår fast att det fortsatt är viktigt att få ner både den totala alkoholkonsumtionen och intensivkonsumtionen för att stävja alkoholens skadeverkningar.

Globalt pekar man på tre åtgärder som är nycklar till att få ned alkoholkonsumtionen:

  • Reglerad tillgänglighet
  • Begränsning av/förbud mot marknadsföring
  • Ökat pris

Restriktiva åtgärder i Europa

På senare år har man i flera europeiska länder diskuterat olika åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen. En sådan åtgärd är minimipriser, det vill säga att man fastställer ett lägsta pris för de billigaste alkoholvarorna. Liknande policies finns redan i Kanada, några amerikanska stater, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Uzbekistan. Den 1 maj 2018 blev Skottland först i EU med att införa ett minimipris på 0,50 £ per enhet alkohol (10 milliliter eller 8 gram ren alkohol). Det finns beräkningar som talar för att reformen redan under första året ska förebygga 60 dödsfall, 1 600 sjukhusinläggningar och 3 500 brott. Wales och Irland har långtgående planer på att följa Skottlands exempel.

Även varningstexter motsvarande de som finns på tobaksprodukter har diskuterats. Ett antal länder i Europa har infört nationella krav på varningstexter, men något samlat europeiskt krav finns ännu inte. Alkoholindustrin presenterade i mars 2018 ett förslag byggt på självreglering som skulle ske på ett ”flexibelt” sätt. I praktiken skulle denna flexibilitet bestå i att den enskilde alkoholproducenten själv beslutar om varningstexten ska placeras på förpackningen, online eller både och. Förslaget förkastades av såväl EU-parlamentet som hälsokommissionären.

Illustration över hur alkoholkonsumtionen ser ut i Europa