Policyer

Policy för hållbar utveckling

Systembolaget finns till för alla i Sverige och vårt syfte är att begränsa alkoholens skador. Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker kan njutas utan att människa eller miljö tar skada. Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt att informera om alkoholens skadeverkningar.

Systembolaget har en annorlunda och hållbar affärsmodell med mål för bättre folkhälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i hela värdekedjan, hög kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. Med kunder avses alla i Sverige, både de som handlar hos oss och de som inte gör det.

Vi ska begränsa tillgängligheten av alkohol och driver ingen aktiv försäljning. Vi strävar efter att minimera de negativa effekterna av alkohol och skapa positiv skillnad för människor och miljö.

Som samhällsaktör vill vi ha en öppen och konstruktiv dialog och samarbeta med andra.

Alla ska känna sig välkomna, respekterade och uppskattade hos oss; medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt krävs att alla vi som arbetar på Systembolaget agerar på ett ansvarsfullt sätt. Våra arbetsplatser och vårt bemötande ska präglas av våra värderingar Omtänksam, Kunnig och Inspirerande.

Vi vill uppmuntra nytänkande och utveckling. Nya initiativ krävs för framtida framgångar. Vi lär av våra misstag, förbättrar våra processer och prövar ständigt nya sätt att arbeta.

Systembolaget strävar efter att vara ett transparent företag med öppenhet om verksamheten. Det innebär att vi vill dela med oss av vår information och kunskap, till varandra och andra. Vi försöker alltid möta intressenters behov av information med tillgänglighet, snabbhet och saklighet.

I den här policyn beskriver vi hur vi bidrar till långsiktigt hållbar utveckling samt våra grundläggande affärsetiska principer.

Målsättning och principer

Föredöme i hållbarhet

Systembolagets uppdrag är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken. Vårt hållbarhetsarbete följer internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik. De mest centrala är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Agenda 2030, Parisavtalet och EU:s gröna giv (Green Deal) är vägledande för vårt hållbarhetsarbete. I vårt arbete med att förbättra folkhälsan och minska alkoholens skadeverkningar tar vi också avstamp i nationella mål och strategier för folkhälsa samt i EU:s och WHO:s mål och strategier för att minska alkoholens skadeverkningar. Dessa vägledande principer påverkar allt vi gör i vardagen och för att bidra till en bättre framtid tar Systembolaget ett större ansvar än de krav kunder och lagstiftningen ställer idag.

Vi agerar ansvarsfullt och minimerar risken för negativ påverkan på människa och miljö samtidigt som vi tar tillvara möjligheter till hållbart värdeskapande genom utveckling av affärsmodeller och innovativa lösningar. Vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling som inte äventyrar kommande generationers behov genom att balansera och förena ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Vi identifierar våra väsentliga hållbarhetsområden genom ett strukturerat och systematiskt analysarbete av vilka risker som är kopplade till vår verksamhet och inom vilka områden vi har störst påverkan för hållbar utveckling och hållbart värdeskapande – i Sverige och i världen. Analysen får påverkan på vår långsiktiga affärsstrategi och långsiktiga hållbarhetsmål.

Vi ska alltid vara goda förebilder i vår egna verksamhet där ansvar för och omtanke om människor och miljö ska genomsyra våra beslut.

Vi ska säkerställa att medarbetare får tillräckligt med information, utbildning och resurser för att kunna ta ett ansvar för olika hållbarhetsfrågor som är förknippade med deras arbetsuppgifter.

Bidra till en bättre folkhälsa

Vi vill bidra till förbättrad folkhälsa med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol bland dem som dricker alkohol, personer i deras närhet och samhället i stort, genom arbete med begränsad tillgänglighet av alkohol, erbjudande, kunskap, kommunikation och samverkan. Vi verkar för barns rätt till bästa möjliga hälsa i enlighet med Barnkonventionen.

Forskning visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna. Därför arbetar Systembolaget med att begränsa konsumtionen av alkohol.

Vi finns över hela landet och möter regelbundet stora delar av Sveriges vuxna befolkning. Det ger oss unika möjligheter att nå kunder i Sverige och ett stort ansvar att göra det vi kan för att minska alkoholkonsumtionens negativa konsekvenser.

Vi säljer med ansvar och sprider kunskap

Genom att sälja med ansvar och sprida kunskap bidrar Systembolaget till Sveriges alkoholpolitiska mål om ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Vårt sätt att sälja alkohol begränsar konsumtionen. Alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs med begränsad tillgänglighet, noggranna ålderskontroller och utan merförsäljning.

Kunder ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar. Det betyder att vi gör allt vi kan för att vårt erbjudande ska vara hållbart för både människa och miljö, vi berättar gärna om varför vi finns och den skillnad vi gör och vi följer alltid våra försäljningsregler. Det betyder att vi inte säljer till den som inte har fyllt 20 år, är märkbart påverkad eller om vi misstänker langning.

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Systembolagets verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och vi arbetar aktivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan i alla led – i vår egna drift, från transporter, i leverantörskedjan för både drycker, tjänster och indirekt material samt i kundledet. Vi arbetar aktivt med att följa och implementera den hållbarhetslagstiftning som utvecklas på nationell och internationell nivå och som får bäring på Systembolagetsverksamhet. Våra klimatmål är i linje med Parisavtalet. För kvalitetssäkring och trovärdighet är vi anslutna till Science based Targets Initiative som har funktionen att godkänna klimatmål som vetenskapligt baserade i linje med Parisavtalet.

I vår egen drift

Den analoga och digitala driften av butiker, kontor och depåer ska ske på ett sätt som minimerar både klimatpåverkan och förbrukningen av resurser och avfall. Som stöd i vår strävan att hålla nere resursanvändningen genom ett bättre nyttjande av utvunna resurser finns våra vägledande principer för en miljömässigt hållbar verksamhet.

Vid inköp av tjänster och indirekt material till verksamheten ställer vi miljö- och hållbarhetskrav som följs upp (se vidare Policy för inköp, partnerskap och etablering).

När vi bokar resor, möten och konferenser sker det alltid med beaktande av miljö, kostnadseffektivitet och en värdering av nyttan av varje resa. Val av färdmedel görs utifrån en sammanvägd bedömning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång.

Våra inköpta dryckestransporter till och från våra depåer till butiker, ombud och hem är så långt möjligt fossilfria. Där fossilfria transporter inte finns att tillgå ska vi kompensera för detta genom investering i biobränslen.
Systembolagets egna/leasade förmånsbilar är fossilfria.

I leverantörskedjan av drycker

Systembolagets absolut största avtryck på klimat och miljö kommer från dryckerna vi säljer. Från odlingen, produktionen och förpackningen av dryckerna. De mest väsentliga aspekterna är påverkan på biologisk mångfald, jordhälsa, användning av vatten samt påverkan på klimatet. Vår långsiktiga ambition är ett sortiment utan negativ miljöpåverkan. Därför arbetar Systembolaget utifrån vetenskapsbaserade metoder och med ett långsiktigt förhållningssätt genom hela leverantörskedjan.

I kundledet

Systembolagets kunder har en stor påverkan på miljö och klimat. Främst genom konsumtion av varorna som de köper och även genom det avfall som är kopplad till denna konsumtion, samt de resor kunden gör till och från butiker och utlämningsställen. Systembolaget arbetar strukturerat och aktivt med att minska denna miljöpåverkan och vi underlättar för kunden att göra hållbara val.

Mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor

Systembolaget ska arbeta systematiskt med att säkra mänskliga rättigheter och förbättra arbetsvillkoren för att alla de människor som är involverade i produktion och leverans av de drycker vi säljer, av de tjänster och material vi köper liksom i vår egen verksamhet. Genom vårt folkhälsouppdrag bidrar vi också till att stärka den grundläggande rätten till hälsa för alla i Sverige.

I vår egen verksamhet

Systembolaget vill spegla mångfalden i samhället. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska erbjuda lika möjligheter för alla. Ett inkluderande arbetsklimat med respekt och förståelse för varandra är en självklarhet.

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Omtanke är ledordet för vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete på våra arbetsplatser.

I vår leverantörskedja

Leverantörskedjan för de drycker vi säljer är komplex. Många olika aktörer är inblandade - Systembolaget, leverantören, transportören, distributören, producenten, flera kooperativ och flera odlare.

Vi ska bidra till att arbetsvillkor och mänskliga rättigheter strks genom vår uppförandekod amfori BSCI, våra inköpsvillkor och våra ramverk för hållbara inköp för dryck och för tjänster och indirekta inköp.

Vi samlar systematiskt in data från leverantörer, producenter och odlare. Informationen kartlägger råvarans ursprung, eventuella certifieringar och hur alla företag i leverantörskedjan arbetar med arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppgifterna ligger till grund för en riskbedömning. Drycker med störst risk prioriteras för förebyggande och uppföljande åtgärder. Ett aktivt samarbete med berörda intressenter ger oss bättre förståelse för verkligheten i vår leverantörskedja och därigenom möjligheter att utveckla vårt arbete för att åstadkomma så stora förbättringar vi kan. När kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar kan vi åstadkomma förändring för de som berörs.

Affärsetik

Vårt affärsetiska ansvar är en kompass för vad vi står för och hur vi vill uppfattas av våra intressenter, både som företag och som individer.

Våra grundläggande etiska principer är

  • Vi ska följa gällande lagstiftning och tillämpliga kollektivavtal. Om vårt interna regelverk är strängare än gällande lagar och regler tillämpar vi Systembolagets regelverk.
  • Vi ska följa allmänt accepterade redovisningsprinciper och vår finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering ska vara korrekt, fullständig, relevant, transparent och begriplig.
  • Skatt är en viktig del av vårt ansvar och vi ska inte använda oss av skatteplanering eller otillåtna skatteupplägg. Vi ska vara transparenta i frågor om skattehantering och vi gör inte affärer med leverantörer som inte sköter sina skatteåtaganden.
  • Våra inköpsprocesser och arbetssätt ska genomsyras av objektivitet, likabehandling och transparens. Genom strukturella garantier säkerställer vi att vi agerar sakligt och opartiskt och att beslut fattas på affärsmässiga grunder.
  • Vi ska följa Institutet Mot Mutors ”Kod mot korruption i näringslivet”. Om våra interna regler är mer restriktiva än IMMs kod tillämpar vi våra interna regler. Vi har nolltolerans mot alla former av försök till otillbörlig påverkan från leverantörer och samarbetspartners gentemot våra anställda. Vi undviker situationer där anställdas personliga intressen kan stå i konflikt med vad som är bäst för Systembolaget.
  • Vi värnar den personliga integriteten och ska alltid behandla anställdas, kunders och andra intressenters personuppgifter med varsamhet och respekt för gällande regler och god sed för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter
  • Vi tar ansvar och rapporterar om något går fel. Systembolagets visselblåsarkanal är allmänt tillgänglig och möjliggör för anställda, leverantörer och andra att i ett arbetsrelaterat sammanhang rapportera misstankar om lagöverträdelser,
    oegentligheter eller händelser av allmänt intresse, utan risk för repressalier.

Ansvar och uppöljning

Företagsledningen har ett ansvar för att policyn efterlevs genom att säkerställa att ändamålsenliga resurser och expertis för att upprätthålla åtagandena finns samt genom att systematiskt följa upp efterlevnaden av policyn.

I uppföljningen ingår att utvärdera möjligheterna att efterleva policyn på ett effektivt sätt. De mest väsentliga resultaten av kontrollen av efterlevnad och måluppfyllelse sammanställs i Systembolagets årliga externrapportering.

Etiska frågeställningar hålls levande i hela verksamheten genom internutbildning i etik och att alla personalansvariga chefer genomför så kallade Etikdialoger i sina arbetsgrupper. Utbildningarna och etikdialogerna följs upp årligen på ett systematiskt sätt.

Risker relaterade till regelefterlevnad och etiska frågor ska rapporteras av Compliance och etiskt ansvarig till Etik- och hållbarhetsutskottet enligt fastställda instruktioner och rapporteringsrutiner och i samband med årlig översyn av policyn.

Verksamhetsområde Hållbarhet och Kommunikation ansvarar övergripande för genomförande och uppföljning av policyn, i samarbete med övriga verksamhetsområden och deras delansvar.

Årlig översyn

Systembolagets alla policyer revideras och beslutas årligen av styrelsen.

Kopplade styrande dokument

Systembolagets interna uppförandekod Kompassen (pdf)

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för inköp, partnerskap och etablering

Policy för arbetsmiljö och medarbetarskap

Policy för ansvarsfull digitalisering

Intern regel för arbete mot korruption och andra oegentligheter

Intern regel för systematiskt dataskyddsarbete

Intern regel för intressekonflikter, jäv och bisysslor

Intern regel för inköp av dryck

Intern regel för inköp av tjänster och indirekt material

Uppförandekoden för leverantörer amfori BSCI

Systembolagets Allmänna inköpsvillkor (dryck)

Systembolagets Allmänna villkor för inköp av varor och tjänster