Bolagsstyrning

Systembolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. En reviderad version av koden gäller från den 1 januari 2020.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Även om koden främst riktar sig till aktiemarknadsbolagen kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag att tjäna som exempel och förebild även för andra kategorier av företag, såsom Systembolaget. Detta i sin tur är ägnat att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft och att främja förtroendet på den svenska kapitalmarknaden och i det svenska samhället i stort för näringslivets sätt att fungera.

Vägledande huvudprinciper för syftet med koden

  • Aktivare och mer ansvarstagande från ägaren
  • Skapande av en balans mellan ägare, styrelse och den verkställande ledningen
  • Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika lednings- och kontrollorganen
  • Värna om den praktiska tillämpningen av aktiebolagslagens likabehandlingsprincip
  • Skapandet av största möjliga transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.

Svensk kod för bolagsstyrning (pdf)

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2022 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2021.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2020 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2019 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2018 (pdf)

Bolagsstyrningarapport 2017 (pdf)

Erättningsrapport 2022 (pdf)

Ersättningsrapport 2021 (pdf)

Ersättningsrapport 2020 (pdf)

Relaterade dokument

Bolagsordning för Systembolaget 2023 (pdf)

Bilaga till Systembolagets bolagsordning 2023 (pdf)

Avtalet med staten (pdf)

Statens ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag (pdf)

Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande (pdf)