Årsstämma 2022

Systembolaget håller extra bolagsstämma torsdagen 1 september 2022. Stämman hålls digitalt.

Extra bolagsstämma 2022

Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)

Systembolagets ägaranvisning 2022 (pdf)

Nya ekonomiska mål (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma (pdf)

Eventuella frågor från vår extra bolagsstämma skickas in till johanna.ottersten@systembolaget.se och besvaras därefter.

Handlingar från årsstämman 2022

Årsstämmoprotokoll 2022 (pdf)

Kallelse till årsstämma 2022 (pdf)

Systembolaget Nomineringsbeslut 2022 (pdf)

Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare (pdf)

Systembolagets ersättningsrapport 2021 (pdf)

Revisorns yttrande om ersättningar(pdf)

Revisorns yttrande transparenslagen(pdf)

Handlingar för årsstämma 2021

Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)

Protokoll inklusive bilagor från årsstämma 2021 (pdf)

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare

Revisorns yttrande avseende transparenslagen

Revisorns yttrande om ersättningar

Nominering av styrelse

Systembolagets ersättningsrapport för 2020

Handlingar för årsstämman 2020

Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)

Kallelse till årsstämma 2020

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut

Information om styrelseledamöter

Riktlinjer ersättning och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare

Ändrat beslut om arvoden

Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget

Revisorns yttrande avseende transparenslagen 

Revisorns yttrande om ersättningar

 

Nomineringsprocess

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. 

Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.

Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras –förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.

Arkiv

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2020 inkl bilagor.pdf

Protokoll från extra bolagsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)

 Protokoll från Systembolagets årsstämma 2019 inkl bilagor.pdf

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor (pdf)Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)

Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)

Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)

Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)

Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)